Bieszczady zimą

Bieszczady / Wołosate

Bieszczady / Wołosate

Kole­j­na relac­ja i opowieść nie będzie doty­czyła “ciepłych kra­jów”, cho­ci­aż słoń­ca w ostat­nich dni­ach nieco u nas w kra­ju braku­je i może warto było­by powspom­i­nać let­nie, a przy­na­jm­niej nieco cieple­jsze podróże. Z drugiej strony, mimo że mamy zimę, ze wzglę­du na tem­per­atu­ry oscy­lu­jące w okoli­cach zera w ostat­nich tygod­ni­ach brakowało również śniegu. Ale w Bieszczadach jest go pod dostatkiem.


Przed wyprawą

Najpierw należy zadać sobie pod­sta­wowe pytanie: jaki jest cel podróży? Bo zimą w Bieszczadach moż­na zarówno zwiedzać, upraw­iać turystykę górską albo jechać na nar­ty — każdy zna­jdzie tutaj coś dla siebie. No i oczy­wiś­cie w zależnoś­ci od postaw­ionego sobie celu, do wyprawy należy odpowied­nio się przy­go­tować.

Nieza­leżnie od celu wyprawy pamię­ta­j­cie o tym, żeby mieć przy sobie doku­men­ty — przy­pom­i­nam, że o kil­ka kilo­metrów dalej jest grani­ca Unii Europe­jskiej, a więc trze­ba się liczyć z częsty­mi kon­tro­la­mi Straży Granicznej. Warto również mieć przy sobie gotówkę: nie wszędzie zapłaci­cie kartą kredy­tową, a jadąc z Ustrzyk Dol­nych na połud­nie ostat­ni banko­mat zna­jdziecie w Lutowiskach.


Bieszczady / Gromadzyń

Bieszczady / Gro­madzyń

Na narty

Nar­cia­r­zom nie muszę pisać co trze­ba zabrać: sprzęt i odpowied­ni ubiór. Oczy­wiś­cie sprzęt moż­na wypoży­czyć również na miejs­cu. Ostrzegam jedynie przed myl­ny­mi infor­ma­c­ja­mi w internecie doty­czą­cy­mi wyciągów nar­cia­rs­kich: nie wszys­tkie są aktu­alne i najlepiej zan­im wybierze­cie się na stok zadz­wonić (zwyk­le infor­ma­c­je zaw­ier­a­ją numer tele­fonu) i dopy­tać czy wyciąg jest “na chodzie”, a stok odpowied­nio przy­go­towany. W ciem­no moż­na jedynie jechać do Ustrzyk Dol­nych nazy­wanych również “nar­cia­rską stoli­ca Pod­karpa­cia”. Mamy tam dwa całkiem fajne sto­ki: Gro­madzyń oraz Lawor­ta tuż pod miastem. Ale jeśli myśli­cie o naucze­niu się jazdy na nar­tach, to pole­cam Gro­madzyń — jest nieco łatwiejszy, a w wypoży­czal­ni sprzę­tu tuż pod “oślą łączką” bez więk­szego prob­le­mu moż­na zapisać się na lekc­je jazdy na nar­tach. W prz­er­wie moż­na roz­grzać się lub zjeść smaczny obi­adek w kar­czmie “U Gały” tuż pod samym wyciągiem. Aktu­alne warun­ki, obraz online z obu stoków, cen­ni­ki szkół­ki i wyciągów oraz infor­ma­c­je o zak­wa­terowa­niu pod stok­iem może­cie sprawdz­ić >tutaj<.


Bieszczady / Wołosate

Bieszczady / Wołosate

Zimowa turystyka górska

Ama­torom pieszych wędrówek o tej porze roku też w zasadzie nie trze­ba nic doradzać: w górach zwyk­le jest sporo śniegu, a szla­ki raczej nie udep­tane, więc z pewnoś­cią warto pomyśleć o raki­etach śnieżnych. Poza tym — mimo iż Bieszczady nie są wysok­ie — wyposaże­nie jak na typową, zimową, górską wędrówkę. Oczy­wiś­cie same raki­ety również moż­na wypoży­czyć już na miejs­cu.


Bieszczady / Hoszów

Bieszczady / Hoszów

Krajobrazy i regionalne zabytki

Dla tych, których intere­su­ją piękne wido­ki “oglą­dane z dołu”, szlak architek­tu­ry drew­ni­anej, urokli­we cerkiew­ki czy inne atrakc­je wokół Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej, radzę zabrać łańcuchy śniegowe na koła. Jadąc z Ustrzyk Dol­nych lub od drugiej strony od Polańczy­ka na połud­nie przekona­cie się, że jeśli pada śnieg, to “czarny asfalt” będziecie mieli mniej więcej do Lutowisk oraz do Cis­nej — dalej dro­ga może być pokry­ta śniegiem i lodem. Pod­karpack­ie służ­by dro­gowe dzi­ała­ją raczej sprawnie, ale rzad­ko uczęszczane dro­gi w cza­sie ciągłych opadów śniegu pozosta­ją jed­nak białe.


Bieszczady / Gromadzyń

Bieszczady / Gro­madzyń

Bieszczady — baza noclegowa

Znalezie­nie wol­nych miejsc zimą raczej nie powin­no spraw­ić więk­szego prob­le­mu. Mimo iż Bieszczady warte są odwiedzenia również o tej porze roku, to jed­nak nie ma tutaj tłoku podob­ne­go do Pod­ha­la. Wystar­czy wybrać miejs­cowość, poszukać intere­su­jącego nas obiek­tu (baza jest spo­ra: od hoteli po kwa­tery pry­watne i obiek­ty agro­tu­rysty­czne) na METEOR czy E‑HOLIDAY, wysłać maila lub zadz­wonić i już.


Tagi , , , , , .Dodaj do zakładek Link.