Ajuy i pirackie jaskinie w Caleta Negra

Fuerteventura / Ajuy

Fuerteven­tu­ra / Ajuy

W kole­jnym odcinku wspom­nień z Fuerteven­tu­ry opowiem o niewielkiej wiosce Ajuy, położonej tuż przy Cale­ta Negra — Czarnej Zatoce, gdzie wg leg­end jask­inie w nad­brzeżnych skałach były wyko­rzysty­wane przez piratów jako mag­a­zyny na łupy i skar­by.


Fuerteventura / Pájary

Fuerteven­tu­ra / FV605 — dro­ga do Pájary

Ajuy — historia i legendy

Zaczni­jmy od samej nazwy. Kto zna hisz­pańs­ki, a przy­na­jm­niej pod­stawy wymowy w j. hisz­pańskim, nazwy tej miejs­cowoś­ci nie wypowia­da głośno w obec­noś­ci dzieci­aków. Czemu? Bo wymaw­ia­jąc poprawnie Ajuy, nalezy [j] czy­tać jako [ch], a [y] jako [i]. Zatem proste zadanie dla tych, którzy hisz­pańskiego nie zna­ją: jak poprawnie wymaw­iamy nazwę tej miejs­cowoś­ci po hisz­pańsku? 🙂

W wiosce zna­j­du­je się spo­ra, czarna plaża, którą w 1402r. wybrał na lądowanie swoich wojsk nor­mańs­ki konkwis­ta­dor Jean de Béthen­court, aby w trzy lata później, po poko­na­niu dużego oporu Guanczów final­nie zdobyć wyspę dla hisz­pańskiej korony. Jed­nak nie sama wios­ka czy plaża są najwięk­szy­mi atrakc­ja­mi Ajuy — cho­ci­aż kolorowe dom­ki nad czarną plażą tworzą mal­own­iczy widoczek. Głównym celem dla turys­tów są jask­inie nad Czarną Zatoką, utwor­zone nat­u­ral­nie przez mag­mę, skały wulkan­iczne i osad­owe. Jest to ponoć najs­tarszy zachowany w niezmienionej formie zespół geo­log­iczny na Wys­pach Kanaryjs­kich, liczą­cy sobie około 70 mln lat.


Fuerteventura / Ajuy

Fuerteven­tu­ra / Ajuy

Dojazd do Ajuy i lokalne atrakcje

Ajuy leży na zachod­nim wybrzeżu wyspy, 7km na północ­ny-zachód od mias­ta Pájara. I żeby dostać się do Ajuy, należy najpierw dotrzeć do Pájary (np. drogą FV-605 lub FV-30 przez góry) skąd do Ajuy prowadzi jedy­na dro­ga FV-621. Tuż przed wioską zna­jdziemy spory park­ing, gdzie moż­na zostaw­ić nasz środek loko­mocji i dalej uda­je­my się pies­zo. Najpierw przez wioskę dochodz­imy do plaży z czarnym, wulkan­icznym piask­iem. Bez trudu zauważymy po prawej stron­ie ścieżkę na wznoszące się skały — to właśnie ona zaprowadzi nas do Mon­u­men­to Nat­ur­al de las Cuevas de Ajuy otacza­jącej czarną zatokę — Cale­ta Negra.

Jeśli Waszym celem, zapewne podob­nie jak i więk­szoś­ci odwiedza­ją­cych Ajuy, są jask­inie, to zde­cy­dowanie pamię­ta­j­cie o dobrym obuwiu. Idąc na skalną ścieżkę w przysłowiowych japonkach na początku spac­er raczej nie będzie prob­lematy­czny. Ale dalej, gdzie trze­ba już poruszać się po wąs­kich, wyku­tych w skale stop­ni­ach czy poukładanych kamieni­ach, które dodatkowo gdy są mokre sta­ją się bard­zo śliskie, marsz w klap­kach to już raczej przed­sięwz­ię­cie ryzykowne.

Fuerteventura / Ajuy

Fuerteven­tu­ra / Ajuy

Pier­wsza część spaceru wiedzie przez jasne skały osad­owe. Dalej, wokół Cale­ta Negra mamy do czynienia ze skała­mi wulkan­iczny­mi. Jask­inie w czarnej zatoce to dawne komory mag­mowe, przez które lawa wydoby­wała się na zewnątrz ksz­tał­tu­jąc wyspę i okoliczne rafy. W tworze­niu niek­tórych z jask­iń miała swój udzi­ał również siła fal, które od mil­ionów lat uderza­ły w klif “szli­fu­jąc” jego ksz­tałt. Niek­tóre z jask­iń mają nawet do kilkudziesię­ciu metrów wysokoś­ci i posi­ada­ją wiele odchodzą­cych od nich kory­tarzy. Poda­nia i leg­endy mówią, że w rejonie Wysp Kanaryjs­kich gra­sowało sporo statków pirac­kich, a piraci zrabowane łupy i kosz­townoś­ci ukry­wali właśnie w jask­ini­ach Cale­ta Negra.

Okoliczne skały wapi­enne były uznawane za wyjątkowo czyste. Dlat­ego też eksploa­towano je i wypalano w pob­liskim piecu wapi­en­nym, którego pozostałoś­ci moż­na zobaczyć do dziś. Wapień z Ajuy wydoby­wany był jeszcze niemal do koń­ca XIXw.

Po spac­erze po Mon­u­men­to Nat­ur­al de las Cuevas de Ajuy moż­na wró­cić do wios­ki na małe co nie co. Jest tutaj kil­ka restau­racji, które zwyk­le ser­wu­ją “świeżą rybę dnia”. Najbardziej znana z nich, to Restau­rante Casa Pepín — wg wielu odwiedza­ją­cych jest to najlep­sza restau­rac­ja na wyspie, która ser­wu­je dania z ryb i owoców morza.Tagi , , , .Dodaj do zakładek Link.