Jaskinia Postojna — ponad 20km podziemnych korytarzy

Postojna

Pos­to­j­na

Położona w Słowenii Jask­inia Pos­to­j­na jest najwięk­szą kra­sową jask­inią w Europie, którą odwiedz­iło pon­ad 33 mil­iony turys­tów. Każdy — nie tylko miłośni­cy geologii i podziem­nych wędrówek — będąc w Słowenii powinien to miejsce odwiedz­ić.


Postojna

Pos­to­j­na

Jaskinia Postojna — garść faktów

Najbardziej atrak­cyjny tunel Jask­i­ni Pos­to­j­na został odkry­ty w 1818 roku przez Luka Čeč i już w kole­jnym roku został udostęp­niony dla zwiedza­ją­cych. Odwiedza­ją­cy ją w XIXw. pozostaw­iali po sobie śla­dy wyryte na ścianach ówczes­nego wejś­cia do Jask­i­ni, nieco odd­alonego od miejs­ca gdzie obec­nie rozpoczy­na się trasa kole­j­ki.

Jask­inia pow­stawała przez mil­iony lat i została wyżło­biona w skale przez nurt rze­ki Piv­ka, która ter­az przeniosła się na niższe poziomy i dalej płynie, ale już “kil­ka pięter” pod trasą turysty­czną.

Postojna

Pos­to­j­na

Aby dotrzeć do olbrzymich kom­nat, galerii i kory­tarzy udostęp­nionych turys­tom, najpierw czeka nas około czterokilo­metrowa prze­jażdż­ka kole­jką elek­tryczną przez tunel wydrążony pon­ad 40 lat temu. Pier­wsze naszym oczom ukazu­ją się kory­tarze o zadzi­wia­ją­co czarnej bar­wie. Są to śla­dy po akcji dyw­er­syjnej z II wojny świa­towej przeprowad­zonej 23.04.1944r., którą — co ciekawe — dowodz­ił Tomasz Sad­ows­ki ps. Tomo. Wojs­ka niemieck­ie wyko­rzysty­wały Jask­inię Pos­to­j­na jako mag­a­zyny paliw, a Tomo wraz ze swoim odd­zi­ałem wysadz­ił niemieck­ie składy pali­wa, czemu towarzyszył ogrom­ny pożar który pozostaw­ił na ścianach Jask­i­ni do dzisi­aj widoczne śla­dy. Sad­ows­ki był dla Słoweńców wzorem bohaterst­wa i był wśród nich nazy­wany Hudournikiem — co w tamte­jszych stronach oznacza pta­ka zwias­tu­jącego burzę.

Postojna

Pos­to­j­na

Trasa którą zwiedza się pies­zo ma około 1700m dłu­goś­ci i wraz z prze­jaz­dem kole­jką musimy na zwiedzanie przez­naczyć do pół­torej godziny.

Na trasie czeka­ją na nas niesamowite, kolorowe kra­jo­brazy pełne różno­bar­wnych sta­lak­tytów i sta­lag­mitów, ponieważ ich kolor zależy od składu chemicznego skały z której pow­stały.

Jed­ną z atrakcji w Jask­i­ni Pos­to­j­na jest wys­tępowanie endemicznego, bezok­iego  gatunku odmień­ca jask­in­iowego nazy­wanego pro­teusem. Ze wzglę­du na jego ksz­tałt oraz pig­ment skóry niemal iden­ty­czny jak pig­ment skóry białego człowieka w dawnych cza­sach, kiedy po dużych opadach deszczu podziem­na rze­ka wynosiła pro­teusy na zewnątrz, lokalna lud­ność wierzyła że pod ziemią żyje smok, a te maleńst­wa to jego potomst­wo. W jed­nej z ostat­nich sal zna­j­du­je się akwar­i­um, gdzie niemal w ciem­noś­ci­ach moż­na podzi­wiać kil­ka okazów pro­teusa.


Postojna

Pos­to­j­na

Rady praktyczne dla zwiedzających

Pier­wsza i najważniejsza sprawa: bile­ty. Jeśli w cza­sie wyjaz­du nie chce­cie spędz­ić kilku godzin w kole­jce w niepewnoś­ci czy aby na pewno uda się kupić bilet na dziś, zde­cy­dowanie pole­cam zakup biletów przez inter­net. Nie dość, że ich odbiór zaj­mu­je kil­ka min­ut (w okienku oznac­zonym jako obsłu­ga rez­erwacji i biletów dla wycieczek), to kupu­jąc przez inter­net zaoszczędz­imy kil­ka euro. Jedyny minus jest taki, że z góry musimy wiedzieć którego dnia i na którą godz­inę dotrze­my do Jask­i­ni Pos­to­j­na — wszys­tkie bile­ty umożli­wia­ją wejś­cie tylko o godzinie na którą zostały zaku­pi­one. Bile­ty moż­na zamówić >tutaj< — płat­ność przez inter­net kartą kredy­tową. Zwróć­cie proszę uwagę, że moż­na również kupić bilet do kilku miejsc (np. Jask­inia Pos­to­j­na, Zamek Pred­ja­ma, wiwar­i­um, wys­tawy, itp.) — taki bilet jest tańszy niż suma kwot za poszczególne bile­ty do wybranych miejsc. Jed­ną z opcji jest również bilet do jask­i­ni wraz z noclegiem w hotelu Jama tuż nad wejś­ciem do niej. Nie miałem okazji korzys­tać z tego hotelu i nie będą się na jego tem­at wypowiadał, ale radz­iłbym chęt­nym na noc­leg zapoz­nać się z opini­a­mi w ser­wisach rez­erwa­cyjnych i waka­cyjnych, ponieważ z tego co widzi­ałem opinie są raczej śred­nie. My na noc­leg wybral­iśmy fajnie położony kamp­ing o kil­ka kilo­metrów dalej, ofer­u­ją­cy wszys­tkie udo­god­nienia oraz wyna­jem domków.

Każde­mu zwiedza­jące­mu przysługu­je bezpłat­nie audio-guide w j. ang­iel­skim. Jeśli chce­my sko­rzys­tać z audio-guide w j. pol­skim, nieste­ty musimy dopłacić do każdej wypoży­czanej sztu­ki € 3,00. Jeśli nie zna­cie wystar­cza­ją­co dobrze j. ang­iel­skiego i chce­cie się dowiedzieć czegoś o mijanych kory­tarzach, a fau­nie zamieszku­jącej jask­inię — warto jed­nak dopłacić i taki audio-guide ze sobą na trasę zabrać.

Aby w cza­sie zwiedza­nia czuć się kom­for­towo należy pamię­tać o właś­ci­wym ubiorze. W jask­i­ni panu­je stała tem­per­atu­ra w grani­cach 8 do 10 stop­ni Cel­sjusza, zatem jeśli do jask­i­ni wybier­amy się latem, to trze­ba ze sobą zabrać coś ciepłego do okrycia.

Z parkowaniem raczej nie ma prob­le­mu — w okol­i­cy jask­i­ni jest kil­ka dużych, płat­nych park­ingów, na które w zależnoś­ci od wol­nych miejsc kierowani są turyś­ci. 

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.