Karlowe Wary i 79 leczniczych źródeł

Karlowe Wary

Kar­lowe Wary

W Kar­lowych Warach bije 79 źródeł (źródło po czesku: pra­men), których tem­per­atu­ra jest stała i mieś­ci się w przedziale od 11 do 73˚C, przy czym za te gorące uważane są te, których tem­per­atu­ra przekracza 40˚C.


Karlowe Wary

Kar­lowe Wary

Dlaczego Karlowe Wary?

Odpowiedzmy najpierw na pod­sta­wowe pytanie: jakie są powody, aby na miejsce wyjaz­du wybrać Kar­lowe Wary?

Po pier­wsze to najwięk­sze uzdrowisko w Czechach, cieszące się świa­tową sławą. Jak już wspom­ni­ałem bije tutaj 79 źródeł, a 13 z nich biją­cych w cen­trum mias­ta jest ogól­nie dostęp­nych. Wody są wyko­rzysty­wane do leczenia schorzeń układu pokar­mowego, prob­lemów z metab­o­lizmem, cukrzy­cy, otyłoś­ci, paradon­tozy, chorób układu ruchu, neu­ro­log­icznych, wątro­by, trzust­ki i dróg żół­ciowych. Goś­cili tu m.in. cesarz Karol IV, król August Moc­ny, car Piotr Wiel­ki, Bis­mar­ck, Mick­iewicz, Goethe, Schiller, Marks, Brams, Liszt, Pagani­ni, Bach i Beethoven, a w ostat­nich lat­ach Mia Far­row, Gre­go­ry Peck i Whoop­ie Gold­berg.

Karlowe Wary

Kar­lowe Wary

Po drugie: położe­nie. Kar­lowe Wary położone są w dolin­ie, przez którą przepły­wa rze­ka Tepla. To wspani­ałe miejsce na piesze wędrów­ki, zarówno dla tych którzy wolą płas­ki teren, jak i dla tych którzy lep­iej czu­ją się na górs­kich szlakach. Okoliczne wzgórza usiane są punk­ta­mi widokowy­mi, z których podzi­wiać moż­na dolinę i samo mias­to.

Po trze­cie: his­to­ria i zabyt­ki. Architek­tu­ra mias­ta i jego układ przestrzen­ny spraw­ia­ją wręcz “cukierkowe” wraże­nie. Poza tym, w mieś­cie moż­na znaleźć sporo ciekawych miejsc, uliczek i zabytków.

Po czwarte: bogate życie kul­tur­alne. To tutaj odby­wa­ją się takie imprezy jak: Między­nar­o­dowy Fes­ti­w­al Fil­mowy (bez prz­erw od 1946 roku), fes­ti­w­al muzy­czny Mozart i Kar­lowe Wary, między­nar­o­dowy fes­ti­w­al filmów o ruchu turysty­cznym Tour­film, Kar­lowars­ka Jesień Dvořá­ka, Między­nar­o­dowy Fes­ti­w­al Jaz­zowy czy Konkurs wokalny Antoní­na Dvořá­ka.

No i wresz­cie po piąte: niek­tórych przy­cią­ga­ją lokalne pro­duk­ty, takie jak porce­lana, szkło, biżu­te­ria czy znany chy­ba na całym świecie liki­er Becherov­ka.

Wystar­czy? 🙂

Dzisi­aj skupię się jedynie na pier­wszym z powodów, czyli na gorą­cych, leczniczych źródłach.


Karlowe Wary

Kar­lowe Wary

Zakwaterowanie

W zależnoś­ci od oczeki­wań i zasob­noś­ci port­fela każdy w zasadzie zna­jdzie coś dla siebie: w okol­i­cy zna­j­du­je się kamp­ing na Vitkovej Górze z przepięknym widok­iem na Kar­lowe Wary i okolicę, w cen­trum zna­jdziemy 199 hoteli, a w sąsied­nich dziel­ni­cach i niedalekiej okol­i­cy cen­trum mnóst­wo pen­sjonatów i pokoi, gdzie  właś­ci­ciele częs­to ofer­u­ją pry­wat­nie stan­dardy hotelowe w bard­zo atrak­cyjnej cenie. My trafil­iśmy właśnie na jeden z takich pen­sjonatów, który śmi­ało mogę pole­cić: Pen­sjon Eden — za dobę ze śni­adaniem (jedze­nie było niesamowite, a gospo­dyni robiła wszys­tko żeby nas zad­owolić) dla dwóch osób wyszło około €40. Zatem przes­pać się moż­na za kwotę od około €10 do pon­ad €200 od oso­by lub poko­ju za noc. Wystar­czy rzu­cić okiem na jeden z pop­u­larnych por­tali ofer­u­ją­cych rez­erwację miejsc nocle­gowych i wybrać coś dla siebie.

Oczy­wiś­cie Oso­by, które wybier­a­ją się na pobyt uzdrowiskowy powin­ny raczej wybrać jeden z domów zdro­jowych, który poza noclegiem i wyży­wie­niem ofer­u­je bogatą gamę zabiegów leczniczych na wysokim poziomie.


Karlowe Wary

Kar­lowe Wary

Kolumnady i źródła czyli: “Kolonády a prameny”

Ujś­cia niemal wszys­t­kich ogóln­o­dostęp­nych źródeł zna­j­du­ją się w kolum­nadach (po czesku: kolonády). Wszys­tkie niemal kolum­nady pow­stały w XIXw. Wyjątek stanowi jedynie liczą­ca około 40 lat (z 1975r.) Vřídel­ní koloná­da, gdzie w formie gejzeru czy jak kto woli fontan­ny bije na kilka­naś­cie metrów w górę, głębok­ie na blisko 3km, źródło Vříd­lo o tem­per­aturze 73˚C. Wchodząc na antresolę moż­na zobaczyć kłę­by pary unoszące się znad stru­mieni wyrzu­canych w górę i poczuć jak bijące źródło nagrze­wa całe pomieszcze­nie.

Najbardziej znaną kolum­nadą jest chy­ba Kolum­na­da Młyńs­ka (Mlýn­ská koloná­da), wybu­dowana w 1881r. w sty­lu pseu­do-rene­san­sowym. Między kolum­na­mi na najniższym poziomie zna­jdziemy ujś­cia sześ­ciu źródeł: Kníže Václav I (65˚C), Kníže Václav II (64,3˚C), Libuše (63˚C), Mlýn­ský (56˚C), Rusal­ka (60˚C), Skalní (46,9˚C). Poza spróbowaniem leczniczych wód, pro­ponu­ję wejś­cie na wyższe poziomy kolum­nady, skąd roz­tacza się widok na dep­ta­ki po obu stronach rze­ki Tepla.

Karlowe Wary

Kar­lowe Wary

Kolum­na­da Tar­gowa (Tržní koloná­da) oraz Kolum­na­da Parkowa (Sadová koloná­da) pochodzą z tego samego okre­su co Kolum­na­da Młyńs­ka, jed­nak zde­cy­dowanie się od niej różnią, ponieważ ich kon­strukc­ja jest drew­ni­ana. W pier­wszej z nich zna­jdziemy ujś­cia trzech źródeł: Kar­la IV, Dol­ní Zámecký i Tržní. Ich tem­per­atu­ra mieś­ci się w przedziale 60 do 65˚C. Dru­ga kolum­na­da kry­je źródła Hadí pra­men i Pra­men Sadový. Pier­wsze z nich nie jest zal­iczane do gorą­cych, ponieważ jego tem­per­atu­ra to raptem 28,7°C. Drugie jest znacznie cieple­jsze i jego tem­per­atu­ra wynosi 28,7°C.

Kole­j­na kolum­na­da, to już XX-wiecz­na, zbu­dowana 30 lat później od opisanych wyżej Kolum­na­da Zamkowa (Zámecká koloná­da). Tu zna­jdziemy dwa źródła: Zamkowe Górne (Pra­men Zámecký horní — 55,9°C) i Zamkowe Dolne (Pra­men Zámecký dol­ní — 55°C).

Poza wymieniony­mi kolum­nada­mi zna­jdziemy w Kar­lowych Warach jeszcze dwie altany, które kryją po jed­nym źró­dle: XIX-wieczną Altán pramene Svo­bo­da (62,4°C) oraz sto lat młod­szą Altán Aloise Kleina ( tu moż­na się ochłodz­ić! 14,2°C).


 

 

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.