Karlowe Wary i 79 leczniczych źródeł

Karlowe Wary

Kar­lo­we Wary

W Kar­lo­wych Warach bije 79 źró­deł (źró­dło po cze­sku: pra­men), któ­rych tem­pe­ra­tu­ra jest sta­ła i mie­ści się w prze­dzia­le od 11 do 73˚C, przy czym za te gorą­ce uwa­ża­ne są te, któ­rych tem­pe­ra­tu­ra prze­kra­cza 40˚C.


Karlowe Wary

Kar­lo­we Wary

Dlaczego Karlowe Wary?

Odpo­wiedz­my naj­pierw na pod­sta­wo­we pyta­nie: jakie są powo­dy, aby na miej­sce wyjaz­du wybrać Kar­lo­we Wary?

Po pierw­sze to naj­więk­sze uzdro­wi­sko w Cze­chach, cie­szą­ce się świa­to­wą sła­wą. Jak już wspo­mnia­łem bije tutaj 79 źró­deł, a 13 z nich biją­cych w cen­trum mia­sta jest ogól­nie dostęp­nych. Wody są wyko­rzy­sty­wa­ne do lecze­nia scho­rzeń ukła­du pokar­mo­we­go, pro­ble­mów z meta­bo­li­zmem, cukrzy­cy, oty­ło­ści, para­don­to­zy, cho­rób ukła­du ruchu, neu­ro­lo­gicz­nych, wątro­by, trzust­ki i dróg żół­cio­wych. Gości­li tu m.in. cesarz Karol IV, król August Moc­ny, car Piotr Wiel­ki, Bismarck, Mic­kie­wicz, Goethe, Schil­ler, Marks, Brams, Liszt, Paga­ni­ni, Bach i Beetho­ven, a w ostat­nich latach Mia Far­row, Gre­go­ry Peck i Who­opie Goldberg.

Karlowe Wary

Kar­lo­we Wary

Po dru­gie: poło­że­nie. Kar­lo­we Wary poło­żo­ne są w doli­nie, przez któ­rą prze­pły­wa rze­ka Tepla. To wspa­nia­łe miej­sce na pie­sze wędrów­ki, zarów­no dla tych któ­rzy wolą pła­ski teren, jak i dla tych któ­rzy lepiej czu­ją się na gór­skich szla­kach. Oko­licz­ne wzgó­rza usia­ne są punk­ta­mi wido­ko­wy­mi, z któ­rych podzi­wiać moż­na doli­nę i samo miasto.

Po trze­cie: histo­ria i zabyt­ki. Archi­tek­tu­ra mia­sta i jego układ prze­strzen­ny spra­wia­ją wręcz “cukier­ko­we” wra­że­nie. Poza tym, w mie­ście moż­na zna­leźć spo­ro cie­ka­wych miejsc, uli­czek i zabytków.

Po czwar­te: boga­te życie kul­tu­ral­ne. To tutaj odby­wa­ją się takie impre­zy jak: Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Fil­mo­wy (bez przerw od 1946 roku), festi­wal muzycz­ny Mozart i Kar­lo­we Wary, mię­dzy­na­ro­do­wy festi­wal fil­mów o ruchu tury­stycz­nym Tour­film, Kar­lo­war­ska Jesień Dvo­řáka, Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Jaz­zo­wy czy Kon­kurs wokal­ny Anto­nína Dvořáka.

No i wresz­cie po pią­te: nie­któ­rych przy­cią­ga­ją lokal­ne pro­duk­ty, takie jak por­ce­la­na, szkło, biżu­te­ria czy zna­ny chy­ba na całym świe­cie likier Becherovka.

Wystar­czy? 🙂

Dzi­siaj sku­pię się jedy­nie na pierw­szym z powo­dów, czy­li na gorą­cych, lecz­ni­czych źródłach.


Karlowe Wary

Kar­lo­we Wary

Zakwaterowanie

W zależ­no­ści od ocze­ki­wań i zasob­no­ści port­fe­la każ­dy w zasa­dzie znaj­dzie coś dla sie­bie: w oko­li­cy znaj­du­je się kam­ping na Vit­ko­vej Górze z prze­pięk­nym wido­kiem na Kar­lo­we Wary i oko­li­cę, w cen­trum znaj­dzie­my 199 hote­li, a w sąsied­nich dziel­ni­cach i nie­da­le­kiej oko­li­cy cen­trum mnó­stwo pen­sjo­na­tów i pokoi, gdzie  wła­ści­cie­le czę­sto ofe­ru­ją pry­wat­nie stan­dar­dy hote­lo­we w bar­dzo atrak­cyj­nej cenie. My tra­fi­li­śmy wła­śnie na jeden z takich pen­sjo­na­tów, któ­ry śmia­ło mogę pole­cić: Pen­sjon Eden — za dobę ze śnia­da­niem (jedze­nie było nie­sa­mo­wi­te, a gospo­dy­ni robi­ła wszyst­ko żeby nas zado­wo­lić) dla dwóch osób wyszło oko­ło €40. Zatem prze­spać się moż­na za kwo­tę od oko­ło €10 do ponad €200 od oso­by lub poko­ju za noc. Wystar­czy rzu­cić okiem na jeden z popu­lar­nych por­ta­li ofe­ru­ją­cych rezer­wa­cję miejsc noc­le­go­wych i wybrać coś dla siebie.

Oczy­wi­ście Oso­by, któ­re wybie­ra­ją się na pobyt uzdro­wi­sko­wy powin­ny raczej wybrać jeden z domów zdro­jo­wych, któ­ry poza noc­le­giem i wyży­wie­niem ofe­ru­je boga­tą gamę zabie­gów lecz­ni­czych na wyso­kim poziomie.


Karlowe Wary

Kar­lo­we Wary

Kolumnady i źródła czyli: “Kolonády a prameny”

Ujścia nie­mal wszyst­kich ogól­no­do­stęp­nych źró­deł znaj­du­ją się w kolum­na­dach (po cze­sku: kolo­nády). Wszyst­kie nie­mal kolum­na­dy powsta­ły w XIXw. Wyją­tek sta­no­wi jedy­nie liczą­ca oko­ło 40 lat (z 1975r.) Vřídel­ní kolo­náda, gdzie w for­mie gej­ze­ru czy jak kto woli fon­tan­ny bije na kil­ka­na­ście metrów w górę, głę­bo­kie na bli­sko 3km, źró­dło Vřídlo o tem­pe­ra­tu­rze 73˚C. Wcho­dząc na antre­so­lę moż­na zoba­czyć kłę­by pary uno­szą­ce się znad stru­mie­ni wyrzu­ca­nych w górę i poczuć jak biją­ce źró­dło nagrze­wa całe pomieszczenie.

Naj­bar­dziej zna­ną kolum­na­dą jest chy­ba Kolum­na­da Młyń­ska (Mlýn­ská kolo­náda), wybu­do­wa­na w 1881r. w sty­lu pseu­do-rene­san­so­wym. Mię­dzy kolum­na­mi na naj­niż­szym pozio­mie znaj­dzie­my ujścia sze­ściu źró­deł: Kníže Vác­lav I (65˚C), Kníže Vác­lav II (64,3˚C), Libu­še (63˚C), Mlýn­ský (56˚C), Rusal­ka (60˚C), Skal­ní (46,9˚C). Poza spró­bo­wa­niem lecz­ni­czych wód, pro­po­nu­ję wej­ście na wyż­sze pozio­my kolum­na­dy, skąd roz­ta­cza się widok na dep­ta­ki po obu stro­nach rze­ki Tepla.

Karlowe Wary

Kar­lo­we Wary

Kolum­na­da Tar­go­wa (Tržní kolo­náda) oraz Kolum­na­da Par­ko­wa (Sado­vá kolo­náda) pocho­dzą z tego same­go okre­su co Kolum­na­da Młyń­ska, jed­nak zde­cy­do­wa­nie się od niej róż­nią, ponie­waż ich kon­struk­cja jest drew­nia­na. W pierw­szej z nich znaj­dzie­my ujścia trzech źró­deł: Kar­la IV, Dol­ní Zámec­ký i Tržní. Ich tem­pe­ra­tu­ra mie­ści się w prze­dzia­le 60 do 65˚C. Dru­ga kolum­na­da kry­je źró­dła Hadí pra­men i Pra­men Sado­vý. Pierw­sze z nich nie jest zali­cza­ne do gorą­cych, ponie­waż jego tem­pe­ra­tu­ra to rap­tem 28,7°C. Dru­gie jest znacz­nie cie­plej­sze i jego tem­pe­ra­tu­ra wyno­si 28,7°C.

Kolej­na kolum­na­da, to już XX-wiecz­na, zbu­do­wa­na 30 lat póź­niej od opi­sa­nych wyżej Kolum­na­da Zam­ko­wa (Zámec­ká kolo­náda). Tu znaj­dzie­my dwa źró­dła: Zam­ko­we Gór­ne (Pra­men Zámec­ký hor­ní — 55,9°C) i Zam­ko­we Dol­ne (Pra­men Zámec­ký dol­ní — 55°C).

Poza wymie­nio­ny­mi kolum­na­da­mi znaj­dzie­my w Kar­lo­wych Warach jesz­cze dwie alta­ny, któ­re kry­ją po jed­nym źró­dle: XIX-wiecz­ną Altán pra­me­ne Svo­bo­da (62,4°C) oraz sto lat młod­szą Altán Alo­ise Kle­ina ( tu moż­na się ochło­dzić! 14,2°C).


 

 

Otagowano , , .Dodaj do zakładek Link.