Korfu — leniwe popołudnie na wchodnim wybrzeżu

Kassiopi

Kas­siopi

Krót­ki, “półd­niowy” wypad na wschód od Achar­avi


Kassiopi, gr.: Κασσιώπης

Kassiopi

Port w Kas­siopi

Kassiopi/Κασσιώπης położone jest o zaled­wie kil­ka kilo­metrów na wschód od Achar­avi. Dojazd zaj­mu­je 10 do 15 min­ut. Mała urocza, let­niskowa miejs­cowość, z niewielkim portem. Atmos­fera tu panu­ją­ca przy­cią­ga turys­tów i trud­no w cen­trum, w sieci jed­nok­ierunk­owych uliczek znaleźć miejsce do parkowa­nia. Jeśli nie mamy pomysłu na leni­we popołud­nie, trze­ba tu po pros­tu przy­jechać i powłóczyć się po miasteczku. Moż­na też wstąpić do jed­nej z taw­ern ofer­u­ją­cych lokalne przys­ma­ki. Pytanie, którą z licznych taw­ern czy nawet “grec­kich fast-foodów” wybrać? My kierowal­iśmy się bard­zo prostą pod­powiedz­ią: zauważyliśmy że do jed­nej z taw­ern wpadło kilku nas­to­latków i brali jedze­nie na wynos — sądząc po iloś­ci — dla całej rodziny. Ten argu­ment był dla nas najlep­szym potwierdze­niem, że tu chy­ba warto usiąść. Wybór moim zdaniem był w 100% trafiony :-). Plaże w Kas­siopi są raczej kamieniste, ale za to krys­tal­icznie czys­ta woda przy­biera wszys­tkie bar­wy zie­leni, turkusu i błęk­i­tu.

Nad Kas­siopi góru­ją pozostałoś­ci bizan­tyjskiej twierdzy, która jest dostęp­na dla zwiedza­ją­cych.

Jeśli szuka­cie miejs­ca na odpoczynek na plaży, z Kas­siopi należy się wybrać do leżącej kil­ka km na płn-wschód miejs­cowoś­ci Agii Theodorii. Tam, w okoli­cach ujś­cia jezio­ra do Morza Jońskiego moż­na znaleźć miejsce na plażowanie i kąpiel w morzu. Urocze, ale kamieniste plaże zna­jdziecie w Kalami/Καλάμι kil­ka km na połud­nie od Kas­sopi. Ten odcinek wybrzeża na Kor­fu nie obfi­tu­je w hotele, na plażach zatem raczej będzie kam­er­al­nie i bez tłoku.

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.