Nocny spacer po “nowym” Las Vegas

Las Vegas / Nevada

Las Vegas / Neva­da

Szczęśli­wym trafem udało mi się na kil­ka dni odwiedz­ić “mias­to grzechu” — Las Vegas. Mias­to, które z jed­nej strony jest (jak to nazwał mój zna­jomy) najbardziej odpus­towym miastem na świecie, a z drugiej budzi podziw dla tech­nologii, roz­machu, pomysłowoś­ci i budżetów jakie przez­nacza się na budowę kom­plek­sów hotelowych i świą­tyń haz­ardu.


Las Vegas Boulevard

Las Vegas Boule­vard

W tytule użyłem ter­minu “nowe Las Vegas”. Jest on częs­to uży­wany dla odróżnienia kom­plek­sów pow­stałych od roku 1989 na połud­nie od cen­trum mias­ta a Między­nar­o­dowym Portem Lot­niczym McCar­ran, od starej częś­ci mias­ta pow­stałej w pier­wszej połowie XX wieku. Najbardziej atrak­cyjną ulicą w starym Vegas jest Freemont Street — ale o niej opowiem w kole­jnej częś­ci.

Wróćmy zatem do nowego Las Vegas, która to dziel­ni­ca ofic­jal­nie nazy­wa się  Par­adise, a jej głów­na uli­ca to Las Vegas Boul­veard, potocznie nazy­wana również Las Vegas Strip lub w skró­cie The Strip. Jak już wspom­ni­ałem, zabu­dowę wokół Las Vegas Boule­vard rozpoczę­to w roku 1989 — pier­wszym hotelem otwartym przy The Strip był The Mir­rage. A potem zaczęły już wyras­tać jak grzy­by po deszczu kole­jne, znane dobrze z amerykańskiej kine­matografii, hotele i kasy­na takie jak Bel­la­gio, MGM, Le Paris, Casi­no Royale czy Ceasars Palace. Rozwój The Strip został nieco przy­hamowany w okre­sie recesji po roku 2008, ale ta jed­nak więk­sze pięt­no odcis­nęła w cen­trum mias­ta, gdzie zamknię­to 11 teatrów muzy­cznych, wiele placówek detal­icznych, kil­ka inwest­y­cji zostało wstrzy­manych, a część z nich nawet ogłosiła bankruct­wo. The Strip rozras­tało  się, budowano potężne kom­pleksy hotelowe — to właśnie przy tej uli­cy aktu­al­nie zna­j­du­je się 19 spośród 25 najwięk­szych hoteli na świecie. Warto wspom­nieć, że np. kom­pleks hotelowy w którym się zatrzy­małem posi­a­da 5000 pokoi i zatrud­nia 12000 pra­cown­ików!


Las Vegas / Nevada

Las Vegas / Neva­da

Legalizacja hazardu = początek rozkwitu Las Vegas

Las Vegas z mieściny liczącej w chwili otrzy­ma­nia praw miejs­kich w 1911 roku niespeł­na tysiąc mieszkańców rozrosło się dzisi­aj do mias­ta zamieszkałego (w ścisłym Las Vegas) przez pon­ad pół mil­iona, a w całej metropolii około dwóch mil­ionów mieszkańców. A wszys­tko zaczęło się od hisz­pańskiego podróżni­ka, który podróżu­jąc przez pustynię Mojave znalazł zielone tere­ny na środ­ku pustkowia. W j. hisz­pańskim vegas oznacza łąki — i stąd właśnie pochodzi nazwa mias­ta. Początkowo Las Vegas było małą osadą, a jej rozk­wit zaczął się w roku 1931 kiedy to stan Neva­da jako pier­wszy zale­gal­i­zował haz­ard. Początkowo mias­to, a w nim niemal wszys­tkie kasy­na, było opanowane przez mafię. “Ucy­wili­zowanie się” Las Vegas nastąpiło na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Aktu­al­nie haz­ard jest kon­trolowany przez władze, a mias­to ofer­u­je pon­ad­to inwest­orom ulgi a nawet brak podatku dochodowego, co znaczą­co wpły­wa na jego dal­szy rozk­wit.

Las Vegas / Nevada

Las Vegas / Neva­da

W cen­trum mias­ta oraz wzdłuż The Strip jest mnóst­wo luk­su­sowych hoteli, kasyn, teatrów, restau­racji oraz noc­nych klubów. I tu cieka­wost­ka: mimo iż jest to pier­wsze mias­to w którym zale­gal­i­zowano haz­ard, to np. prosty­tuc­ja jest tu niele­gal­na i ścigana. Duży nacisk kładzie się również na walkę z narko­tyka­mi: zarówno na lot­nisku jak i w kasy­nach dyskret­nie prze­myka­ją pat­role oznac­zone jako K-9 z psa­mi tre­sowany­mi do szuka­nia narko­tyków. I niech no tylko przy kimś ten pies usiądzie… 🙂


Kompleks Wynn / Encore Hotels

Kom­pleks Wynn / Encore Hotels

Noclegi w Las Vegas

Noc­leg w Vegas moż­na znaleźć w przedziale od 200 do 5000zł za noc — wszys­tko zależy jakim budżetem dys­ponu­je­cie 🙂 . Każdy hotel ma swo­je (przy­na­jm­niej jed­no) kasyno, które dostęp­ne są abso­lut­nie dla wszys­t­kich którzy ukończyli 21 lat — jest to również ściśle kon­trolowane i nieważne na ile lat się wyglą­da: cza­sem i siwy pan czy pani mogą zostać poproszeni o wyle­gi­t­y­mowanie się jakimkol­wiek doku­mentem ze zdję­ciem i datą urodzenia.


Las Vegas / Nevada

Encore Casi­no

Spróbować szczęścia w kasynie

Żeby iść do kasy­na i przy­na­jm­niej spróbować trze­ba mieć przy­na­jm­niej jed­nego dolara w kieszeni — wtedy przy­na­jm­niej uda Wam się zagrać na “jed­norękim bandy­cie”. Na wiz­ytę w kasynie każ­da pora jest dobra — więk­szość z nich dzi­ała 24h na dobę. Jeśli marzy się Wam pod­ję­cie pró­by przy kar­tach, koś­ci­ach czy ruletce, to przy każdym stole zna­jdziecie infor­ma­cję o obow­iązu­ją­cych na nim stawkach min­i­mal­nych i maksy­mal­nych. I tu może być różnie: są stoły, gdzie zakres to np. od $10 do $2000, a są i takie gdzie gra się o duże staw­ki i tutaj zakres może np. wynieść od $5000 do $100000. Dobra rada: jeśli komuś uda się coś wygrać przy stole, to kiedy krupi­er właśnie zmieni stawkę min­i­mal­ną z $10 na $20 — to syg­nał, że szyku­je się do wyczyszczenia  tego co leży przed Wami na stole. 🙂 Innym syg­nałem może być zmi­ana krupiera zarząd­zona przez sze­fa. Gen­er­al­nie nie pole­cam — per sal­do kasyno zawsze wygry­wa 🙂


The Venetian

The Venet­ian

Wieczorny spacer

Warto prze­jść się wiec­zorem po Las Vegas Boule­vard — mias­to zupełnie inaczej wyglą­da za dnia, a inaczej w świetle tysię­cy świateł i neonów. 

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.