Malta — garść informacji na dobry początek

Comino / Crystal Lagoon

Comi­no / Crys­tal Lagoon

Mal­ta to jed­no z najm­niejszych państw w Europie. Jest jed­nak państ­wem bard­zo ciekawym i z pewnoś­cią wartym odwiedzenia. Wiele rzeczy może tu jed­nak być dla nas zaskaku­ją­cych.


Malta / Bugibba

Mal­ta / Bugib­ba

Malta — Informacje ogólne

Mal­ta leży w Europie Połud­niowej, na Morzu Śródziem­nym, około 80 km na połud­nie od Włoch. Obe­j­mu­je arch­i­pel­ag Wysp Mal­tańs­kich, jed­nakże więk­szość lud­noś­ci miesz­ka na głównej wyspie, w zes­pole miejskim Val­let­ty – stol­i­cy Malty. Mało kto pode­jrze­wa, że to państ­wo o całkowitej powierzch­ni liczącej zaled­wie 316km kw. ma tak długą oraz bur­zli­wą his­torię i kry­je wiele niespodzianek.

Mieszkań­cy są zde­cy­dowanie zad­owoleni ze swo­jego kra­ju — Mal­ta zaj­mu­je 14 miejsce w świa­towym rankingu wg wskaźni­ka zad­owole­nia.

Malta / Bugibba

Mal­ta / Bugib­ba

Dla turys­tów szuka­ją­cych jedynie miejs­ca na “wakac­je pod pal­ma­mi” Mal­ta to jeden z najlep­szych możli­wych wyborów: leży ona w stre­fie kli­matu sub­tropikalnego typu śródziem­nomorskiego, śred­nia rocz­na tem­per­atu­ra wynosi 23°C, zimy są krótkie i łagodne, a śred­nia licz­ba dni słonecznych w ciągu roku oscy­lu­je w okol­i­cy 300. Zła wiado­mość jest jedynie taka, że nie zna­jdziemy tutaj ład­nych, piaszczystych plaż — jako że arch­i­pel­ag jest pochodzenia wulkan­icznego domin­u­ją skały, a nieliczne, niewielkie plaże mogą być po pros­tu zatłoc­zone. Z drugiej strony, ze wzglę­du na fakt że w całym wyspi­arskim kra­ju nie zna­jdziecie żad­nego prze­mysłu, Mal­ta cieszy się wręcz nieskazitel­nie czys­tą woda­mi.

Malta / Valetta

Mal­ta / Valet­ta

Dla osób lubią­cych poz­nawanie i okry­wanie ciekawych miejsc również nie zabraknie atrakcji: począwszy od unikalnych i nie­zlic­zonych (sama Valet­ta ma ich pon­ad 300) zabytków w mias­tach Valet­ta i Vic­to­ria przez śla­dy starożyt­nych cywiliza­cji, szlak wież i obiek­tów strate­gicznych wybu­dowanych przez zakon ryc­erzy mal­tańs­kich, przepięknych miejs­cach stwor­zonych przez naturę, a skończy­wszy na budowlach obron­nych i schronach z cza­sów II wojny świat.

Jako że Mal­ta jest członkiem UE i stre­fy Schen­gen, pasz­port jest zbyteczny a obow­iązu­jącą walutą jest EURO. Na wyspie obow­iązu­ją dwa języ­ki urzę­dowe: mal­tańs­ki i ang­iel­s­ki. J. mal­tańs­ki jest językiem z grupy semi­ck­iej rodziny afroaz­jaty­ck­iej, moc­no spokrewnionym z j. arab­skim, niek­tórzy twierdzą że wywodzi się z j. punick­iego. Jest jed­nak unikalny, ponieważ do jego zapisu uży­wa się alfa­betu łacińskiego.

I jeszcze jed­na cieka­wost­ka: mimo tak sil­nych wpły­wów arab­s­kich i bry­tyjs­kich Mal­ta jest kra­jem w którym domin­u­je reli­gia katolic­ka.


Malta / Bugibba

Mal­ta / Bugib­ba

Jazda na Malcie

I tutaj niespodzian­ka: ze wzglę­du na fakt, że Mal­ta w lat­ach 1800–1974 zna­j­dowała się pod panowaniem Wielkiej Bry­tanii, ruch na Mal­cie jest lewostron­ny. Jeśli zatem planu­je­cie wyna­ję­cie samo­chodu, to bądź­cie gotowi na wyzwanie jakim dla kierow­cy z pol­skim prawem jazdy jest jaz­da lewą stroną, na prawym fotelu i na wszys­t­kich ron­dach “pod prąd”.

Wyna­ję­cie samo­chodu nie spraw­ia żad­nego prob­le­mu i w więk­szoś­ci wypoży­czal­ni — których jest dosyć sporo — samochód moż­na dostać niemal od ręki. Zwróć­cie jed­nak uwagę na zasady naj­mu: wiele ubez­pieczal­ni wyma­ga kaucji lub dodatkowego ubez­pieczenia. Warto zatem zapy­tać — zwłaszcza kiedy cena za wyna­jem wyda­je się bard­zo atrak­cyj­na w porów­na­niu z konkuren­cyjny­mi fir­ma­mi — czy np. ubez­piecze­nie pokry­wa szkody w przy­pad­ku kradzieży (cho­ci­aż te zdarza­ją się niezmiernie rzad­ko) lub jaki jest udzi­ał włas­ny w przy­pad­ku pow­sta­nia szkody (zwyk­le wynosi on do €1000, czyli za szkody do tej kwoty płaci­cie z włas­nej kieszeni).

Malta

Mal­ta

Co do kwestii ruchu dro­gowego, to w skró­cie trze­ba pamię­tać o kilku zasadach: jedziemy po lewej, ron­da pokonu­je­my w kierunku odwrot­nym, nie ma zasady lewej czy prawej ręki — pier­wszeńst­wo zawsze określa­ją zna­ki poziome mal­owane na jezd­ni. Pamię­ta­j­cie również o parkowa­niu: jeśli linia na poboczu jest biała — moż­na parkować. Jeśli jest w kolorze żół­tym — parkowanie jest niedoz­wolone. Inne ważne zasady o których należy pamię­tać: lim­it alko­holu we krwi wynosi 0,8 promi­la, dzieci do lat 12 muszą być prze­wożone w fote­liku, pasy bez­pieczeńst­wa są obow­iązkowe, a roz­mowy przez komórkę niedoz­wolone, ogranicze­nie pręd­koś­ci w tere­nie zabu­dowanym wynosi 50km/h, a poza teren­em zabu­dowanym moż­na “pruć” 80-tką.

Mal­tańczy­cy jeżdżą raczej agresy­wnie i częs­to naduży­wa­ją klak­sonów, a zdarza się że i środ­kowego pal­ca. Jakość dróg jest zde­cy­dowanie gorsza niż w Polsce i częs­to trze­ba jechać slalomem omi­ja­jąc liczne dzi­ury.


Malta

Mal­ta

Opcja druga: zwiedzamy autobusem

Dla tych, którzy chcą zwiedz­ić wyspy arch­i­pel­agu, ale obaw­ia­ją się ruchu lewostron­nego mam dobrą infor­ma­cję: Maltę moż­na zwiedzać korzys­ta­jąc z piętrowych auto­busów (górny poziom jest odkry­ty, bez dachu) kur­su­ją­cych reg­u­larnie na kilku trasach wiodą­cych przez naj­ciekawsze miejs­ca na wys­pach. Auto­busy wyposażone są w sys­te­my “audio-guide” — w tym również w j. pol­skim. Wyciecz­ka takim auto­busem kosz­tu­je €20 od oso­by. Szczegóły doty­czące tras wraz z rozkła­dem jazdy zna­jdziecie >tutaj<.


Malta / Valetta

Mal­ta / Valet­ta

Opcja trzecia: wybieram transport publiczny

Jeśli wiecie gdzie chce­cie się udać (jeśli nie jesteś­cie pewni, to być może zna­jdziecie pomysły w moich kole­jnych artykułach) ale chce­cie poruszać się nieza­leżnie i niekoniecznie w ryt­mie narzu­canym przez rozkład piętrowego auto­busu, moż­na bez prob­le­mu korzys­tać z trans­portu pub­licznego. Jest on dosyć punk­tu­al­ny i nieźle zor­ga­ni­zowany, a atrak­cyjne warun­ki uzyska­cie jeśli zaopa­trzy­cie się w Tallin­ja Card. Koszt tygod­niowej kar­ty bez lim­i­tu prze­jazdów wynosi €21 dla dorosłych oraz €15 dla dzieci. Kartę moż­na kupić zaraz po wylą­dowa­niu na lot­nisku lub wcześniej zamówić przez inter­net >tutaj<. W prze­ci­wnym wypad­ku bilet jed­no­ra­zowy na każdy z prze­jazdów kosz­tu­je €2,00 latem lub €1,50 w okre­sie zimowym.


Malta / Gozo

Mal­ta / Gozo

A co z pozostałymi wyspami w archipelagu?

Prze­dostanie się na pozostałe wyspy: Gozo, Comi­no i Cominetę nie stanowi żad­nego prob­le­mu. Kil­ka firm ofer­u­je zarówno połączenia pro­mowe (możli­wy trans­port wraz z samo­cho­dem), połączenia śred­niej wielkoś­ci łodzi­a­mi motorowy­mi oraz wod­nego taxi. Ceny są niewygórowane. Ale o podróżach na pozostałe wyspy opowiem w kole­jnych artykułach. 🙂


Tagi .Dodaj do zakładek Link.