Gdzie nimfa Melissani rzuciła się do wody

Jaskinia Melissani

Jask­inia Melis­sani

Λίμνη Μελισσάνη czyli Ja­ski­nia Me­lis­sa­ni to jed­no z naj­pięk­niej­szych miejsc i atrak­cji grec­kiej wyspy Ke­fa­lo­nia. Tu według mitologii zroz­pac­zona nim­fa Melis­sani z powodu nieod­wza­jem­nionej miłoś­ci boż­ka Pana miała rzu­cić się do wody i popełnić samobójst­wo.


Jaskinia Melissani

Jask­inia Melis­sani

Mity i fakty

Ja­ski­nia była miej­scem kul­tu grec­kie­go boż­ka Pana i nim­fy Mel­lisani, która — wg mitu — miała sko­czyć do groty i po­peł­nić sa­mo­bój­stwo, z po­wo­du nie­odwza­jem­nio­nej przez Pana mi­ło­ści. O kul­cie świad­czą zna­le­zio­ne w Melli­ssa­ni zabyt­ki kul­tu­ry mino­jskiej, m.in. lamp­ki oli­wne, talerze, fig­ur­ki boga Pana — bo­giem lasów, pól i pa­ste­rzy oraz na­czy­nia przed­sta­wia­ją­ce m.in. tań­czą­ce nim­fy. Fig­ur­ki i znaleziska moż­na dziś oglą­dać w Mu­zeum Ar­che­olo­gicz­nym w Ar­go­sto­li, a Jask­inia Mel­i­ssa­ni zwana jest również czę­sto “Ja­ski­nią Nimf”, a jeziorko otrzy­mało imię tej, która wg mitologii utopiła się w jeziorze — Melis­sani.

Jask­inia przez wiele lat była zapom­ni­ana, aż do lat 50-tych XX w., kiedy w wyniku trzęsienia zie­mi zapadła się część stropu odkry­wa­jąc jed­ną z kom­nat jask­i­ni. Dzisi­aj przez “częś­ciowo niekom­plet­ny” strop do jask­i­ni docier­a­ją promie­nie słoń­ca dzię­ki którym może­my podzi­wiać ten niesamow­ity spek­takl natu­ry. Jask­inia wypełniona jest wodą i ma dłu­gość około 3,5km, a wysokość i sze­rokość dochodzi do 40m. Woda jest krys­tal­icznie czys­ta — niech Was nie zwiedzie fakt, że płynąc łodz­ią moż­na niemal policzyć kamie­nie na dnie — dno zna­j­du­je się nawet kilka­naś­cie metrów pod dnem łodzi.


Karavomylos - kamieniste wybrzeże i widok na Itakę

Kar­avomy­los — kamieniste wybrzeże i widok na Itakę

Jak dojechać?

Jasinia Melis­sani zna­j­du­je się kil­ka kilo­metrów na zachód od Sami na wschod­nim krańcu miejs­cowoś­ci Kar­avomy­los. Samo Kar­avomy­los jest małą uroczą wioską z kole­jnym jeziorkiem o tej samej nazwie. Po zwiedza­niu jask­i­ni Melis­sani pole­cam zatrzy­mać się w jed­nej z taw­ern nad brzegiem morza, skąd roz­tacza się bajeczny widok na sąsi­ad­kę Kefalonii, Itakę. Po kaw­ie z bak­lawą w taw­ernie moż­na udać się na spac­er nad jezioro Kar­avomy­los, które podob­nie jak Melis­sani, wypełnione jest krys­tal­icznie czys­tą wodą. Jadąc do jask­i­ni Melis­sani trze­ba obser­wować dro­gowskazy — park­ing przy jask­i­ni nie należy do okaza­łych i sugeru­ją­cych że tutaj właśnie zna­j­du­je się jed­na z głównych atrakcji wyspy.


Jaskinia Melissani

Jask­inia Melis­sani

Zwiedzanie Jaskini Melissani

Po naby­ciu biletów (bilet nor­mal­ny: €7 od oso­by) prze­chodz­imy przez bram­ki i najpierw schoda­mi w dół, a potem pochyłym kory­tarzem schodz­imy do niewielkiego, betonowego pomostu, gdzie czeka­ją na nas prze­woźni­cy w łodzi­ach. Zaj­mu­je­my miejsce w łodzi, którą odby­wa się około 20-min­u­towy rejs po jask­i­ni. Przepły­wamy główną kom­natę, a następ­nie omi­ja­jąc po lewej stron­ie wysep­kę, wąskim przes­mykiem przepły­wamy do drugiej kom­naty. Tu jest znacznie ciem­niej, ale za to na sklepi­e­niu moż­na podzi­wiać bogatą sza­tę naciekową. Zwiedzanie jask­i­ni jest atrak­cyjne jedynie w pogodne dni — jeśli dzień nie jest naprawdę słoneczny, nieste­ty nie zobaczymy niesamow­itych barw oświ­et­lonej słońcem krys­tal­icznej wody. Poza tym jask­inię warto zwiedzać kiedy słońce jest wysoko, czyli nie za wcześnie i nie za późno — wtedy zobaczymy grę świateł w jask­i­ni i jeziorze. 

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.