Münsing — spokojna baza wypadowa w Bawarii

Münsing

Mün­sing

Jeśli wybie­ra­cie się do Bawa­rii i szu­ka­cie faj­ne­go miej­sca na “bazę wypa­do­wą” lub na odpo­czy­nek nad malow­ni­czym jezio­rem — chcia­łem w kil­ku zda­niach pole­cić Wam nie­du­że mia­stecz­ko Mün­sing oraz kem­ping na jego peryferiach.


Münsing

Mün­sing

Jezioro Starnberger

Starn­ber­ger See jest jed­nym z naj­więk­szych jezior w Niem­czech. Pod wzglę­dem powierzch­ni jest czwar­tym co do wiel­ko­ści jezio­rem wewnętrz­nym Nie­miec, pią­tym wli­cza­jąc Jezio­ro Bodeń­skie, któ­re znaj­du­je się na pogra­ni­czu Nie­miec, Austrii i Szwajcarii.

Na temat kró­la  Ludwi­ka II oraz jego zam­ków napi­szę nie­ba­wem nie­co wię­cej. Jed­nak już teraz wspo­mnieć nale­ży co ma wspól­ne­go Jezio­ro Starn­ber­ger (wte­dy nosi­ło nazwę Würm­see) z uwa­ża­nym za sza­lo­ne­go kró­lem Ludwi­kiem II: 13 czerw­ca 1886 w  wodach jezio­ra w oko­li­cach Zam­ku Berg wyło­wio­no cia­ła Ludwi­ka II oraz jego psy­chia­try, Bern­har­da von Gud­de­na. Ludwik II został uwię­zio­ny w zam­ku zale­d­wie dzień wcze­śniej przez spi­skow­ców chcą­cych odsu­nąć go od tronu.


Münsing

Mün­sing

Münsing

Mün­sing jest nie­wiel­kim mia­stecz­kiem zamiesz­ki­wa­nym przez nie­wie­le ponad 4tys. miesz­kań­ców. Zjeż­dża­jąc z auto­stra­dy A95 na tra­sie z Mona­chium do Gar­misch-Par­ten­kir­chen doje­dzie­my tam zale­d­wie w kil­ka minut. W samym mie­ście jest kil­ka hote­li­ków i pen­sjo­na­tów, jed­nak pole­cam Wam kem­ping Beim Fischer (cen­nik i kon­takt aby móc doko­nać rezer­wa­cji znaj­dzie­cie pod tym lin­kiem): faj­ne i ciche miej­sce, do dys­po­zy­cji poko­je oraz pole namio­to­we, jezio­ro po dru­giej stro­nie dro­gi, mili gospo­da­rze, bar­dzo dobre i czy­ściut­kie zaple­cze, moż­li­wość zamó­wie­nia świe­że­go pie­czy­wa na śnia­da­nie. Sło­wem bar­dzo dobry stan­dard w przy­stęp­nej cenie. Dla nas istot­ne było poło­że­nie kem­pin­gu, ponie­waż leży on mniej wię­cej pośrod­ku miejsc, któ­re chcie­li­śmy odwie­dzić — wszę­dzie było co naj­wy­żej godzi­nę dro­gi samo­cho­dem. A jak już będzie­cie mie­li dość zwie­dza­nia i chcie­li po pro­stu odpo­cząć — sam kem­ping oraz zago­spo­da­ro­wa­na pla­ża z ogród­kiem piw­nym po dru­giej stro­nie dro­gi też zapew­ne speł­nią ocze­ki­wa­nia więk­szo­ści z Was. 

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.