Münsing — spokojna baza wypadowa w Bawarii

Münsing

Müns­ing

Jeśli wybiera­cie się do Bawarii i szuka­cie fajnego miejs­ca na “bazę wypad­ową” lub na odpoczynek nad mal­own­iczym jeziorem — chci­ałem w kilku zda­ni­ach pole­cić Wam nieduże miasteczko Müns­ing oraz kemp­ing na jego peryfe­ri­ach.


Münsing

Müns­ing

Jezioro Starnberger

Starn­berg­er See jest jed­nym z najwięk­szych jezior w Niem­czech. Pod wzglę­dem powierzch­ni jest czwartym co do wielkoś­ci jeziorem wewnętrznym Niemiec, pią­tym wlicza­jąc Jezioro Bodeńskie, które zna­j­du­je się na pograniczu Niemiec, Aus­trii i Szwa­j­carii.

Na tem­at króla  Lud­wi­ka II oraz jego zamków napiszę niebawem nieco więcej. Jed­nak już ter­az wspom­nieć należy co ma wspól­nego Jezioro Starn­berg­er (wtedy nosiło nazwę Würm­see) z uważanym za sza­lonego królem Lud­wikiem II: 13 czer­w­ca 1886 w  wodach jezio­ra w okoli­cach Zamku Berg wyłowiono ciała Lud­wi­ka II oraz jego psy­chi­a­try, Bern­har­da von Gud­de­na. Lud­wik II został uwięziony w zamku zaled­wie dzień wcześniej przez spiskow­ców chcą­cych odsunąć go od tronu.


Münsing

Müns­ing

Münsing

Müns­ing jest niewielkim miasteczkiem zamieszki­wanym przez niewiele pon­ad 4tys. mieszkańców. Zjeżdża­jąc z autostrady A95 na trasie z Monachi­um do Garmisch-Partenkirchen dojedziemy tam zaled­wie w kil­ka min­ut. W samym mieś­cie jest kil­ka hote­lików i pen­sjonatów, jed­nak pole­cam Wam kemp­ing Beim Fis­ch­er (cen­nik i kon­takt aby móc dokon­ać rez­erwacji zna­jdziecie pod tym linkiem): fajne i ciche miejsce, do dys­pozy­cji poko­je oraz pole namiotowe, jezioro po drugiej stron­ie dro­gi, mili gospo­darze, bard­zo dobre i czyś­ci­utkie zaplecze, możli­wość zamówienia świeżego pieczy­wa na śni­adanie. Słowem bard­zo dobry stan­dard w przys­tęp­nej cenie. Dla nas istotne było położe­nie kempin­gu, ponieważ leży on mniej więcej pośrod­ku miejsc, które chcieliśmy odwiedz­ić — wszędzie było co najwyżej godz­inę dro­gi samo­cho­dem. A jak już będziecie mieli dość zwiedza­nia i chcieli po pros­tu odpocząć — sam kemp­ing oraz zagospo­darowana plaża z ogród­kiem piwnym po drugiej stron­ie dro­gi też zapewne spełnią oczeki­wa­nia więk­szoś­ci z Was. 

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.