Św. Dionizos i św. Mikołaj — czemu na Zakynthos im głównie oddaje się cześć?

Zakynthos

Zakyn­thos

Jeśli wędru­je­cie po Zakyn­thos, to okazu­je się, że jeśli koś­ciół jest nad brzegiem morza, to zwyk­le jest pod wezwaniem św. Mikoła­ja. Jeśli zna­jdziecie go w głębi wyspy, to zwyk­le okaże się że jego patronem jest św. Dion­i­zos. Wiecie dlaczego?


Św. Dionizos patronem Zakynthos

Zakynthos

Zakyn­thos

Zaczni­jmy od niedalekiej his­torii: w 1953 roku na Zakyn­thos odno­towano potężne trzęsie­nie zie­mi, które doprowadz­iło do niemalże całkowitego zniszczenia wszys­t­kich budowli oraz zabytków kul­tu­ry. Dlat­ego jeśli szuka­cie tu zabytków kul­tu­ry anty­cznej czy też nieco nam bliższej — nic na wyspie ciekawego nie zna­jdziecie. Po trzęsie­niu zie­mi wys­pa została odbu­dowana i w cza­sie odbu­dowy stara­no się zachować ich pier­wot­ny wenec­ki wygląd. Jed­nak na wyspie ocalało kil­ka budowli: monastyr w miasteczku Ana­foni­tria p.w. Mat­ki Bożej oraz koś­ciół p.w. św. Dion­i­zosa w Zakyn­thos, koś­ciół św. Mikoła­ja na Solo­mou Square i szkoła która również nosiła imię św. Dion­i­zosa. Mieszkań­cy Zante potrak­towali to jako znak i św. Dion­i­zos został obwołany patronem wyspy.


Zakynthos

Zakyn­thos

Monastyr Matki Bożej w Anafonitrii

Monastyr mat­ki Bożej? A prze­cież w tytule pytałeś o św. Mikoła­ja i św. Dion­i­zosa? Jaki to ma związek? A jed­nak ma 🙂 Zaczni­jmy jed­nak znów od his­torii — tym razem trochę bardziej odległej, bo cofnąć należy się do XV w., kiedy to wspom­ni­any monastyr został zbu­dowany. Według leg­endy powo­dem pow­sta­nia monastyru była katas­tro­fa i zatonię­cie statku płynącego z Kon­stan­tynopo­la. Po katas­trofie mieszkań­cy wyspy ujrzeli ikonę Mat­ki Boskiej rozbłysku­jącą na szczy­cie masz­tu. Ikona została ura­towana, a ponieważ uznano to za znak od Boga, wybu­dowano monastyr właśnie p.w. Mat­ki Bożej.

Około 200 lat później opatem monastyru był św. Dion­i­zos. W tym cza­sie do bram monastyru zapukał zbiegły morder­ca. Jak na ironię, był poszuki­wany za zamor­dowanie bra­ta opa­ta. Dion­i­zos prze­baczył morder­cy oraz udzielił mu schronienia i dzię­ki temu został uznany za świętego oraz został się patronem prze­baczenia.

Św. Dion­i­zos zmarł w 1622r. a jego zwło­ki zostały prze­nie­sione na wyspę Stro­fades, skąd przy­był na Zakyn­thos. Dzisi­aj relik­wie świętego uznanego również za patrona wyspy zna­j­du­ją się w stol­i­cy wyspy w koś­ciele św. Dion­i­zosa.

Zakynthos

Zakyn­thos

Opisy­wany monastyr Mat­ki Bożej jest jed­nym z najs­tarszych budynków na wyspie. Fakt, że przetr­wał trzęsienia zie­mi, a jak wspom­ni­ałem — był miejscem w którym św. Dion­i­zos spędz­ił wiele lat, uznano za znak, że patron wyspy wciąż czuwa i opieku­je się swoim klasz­torem.

Zakynthos

Zakyn­thos

Świ­eto św. Dion­i­zosa, patrona wyspy obchod­zone jest na Zante 24.08. Obchody zwyk­le trwa­ją do późnych godzin noc­nych, a w nocy nad Zakyn­thos moż­na zobaczyć bar­wny pokaz sztucznych ogni.


Zakynthos

Zakyn­thos

Mikołaj z Miry, patron żeglarzy

No i chy­ba sam tytuł mówi sam za siebie i odpowia­da na postaw­ione pytanie. Św. Mikołaj uznawany jest za patrona żeglarzy, rybaków i mary­narzy, a więc w sum­ie nic dzi­wnego, że koś­cioły niemal wzdłuż całej linii brze­gowej Zante są pod jego wezwaniem 🙂 . Άγιος Νικόλαος από τα Μύρα της Λυκίας — czyli św. Mikołaj, arcy­biskup Miry, cud­otwór­ca, w pra­wosław­iu znany jest jako cud­otwór­ca który ura­tował żeglarzy oraz mias­to od gło­du. Nic więc dzi­wnego, że na obrzeżach wyspy i w mias­tach por­towych to właśnie do niego kierowano mod­ły.

Zakynthos

Zakyn­thos


 

 

Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.