Wrak na plaży, Niebieskie Jaskinie i miejsce gdzie Posejdon pije wodę

Zakynthos

Zakyn­thos

Nad­szedł czas na odświeże­nie wspom­nień (od wyprawy na Zante — bo tak nazy­wana jest w skró­cie — upłynęło już trochę cza­su) i opowieś­ci o Zakyn­thos — jed­nej z wysp grec­kich na Morzu Jońskim. Moją relację zacznę od dwóch sym­boli wyspy: zato­ki wraku oraz błęk­it­nych jask­iń.


Zakynthos

Zakyn­thos

Ναυάγιο

- tak nazy­wa się w ory­gi­nale najbardziej znane miejsce na wyspie. W bardziej przys­tęp­ny sposób nazy­wana jest Nav­a­gio Beach lub po pros­tu Zatoką Wraku. Jest to jed­na z najpiękniej położonych plaż: zarówno oglą­dana z góry z kli­fu jak i kiedy uda się wam na nią dostać od strony morza. Nieste­ty — plaża nie jest dostęp­na od strony lądu, ponieważ otoc­zona jest dookoła wysokim, pio­nowym klifem. Jeśli chcielibyś­cie postaw­ić na niej stopę, to najłatwiejszym sposobem będzie wyna­ję­cie łodzi w Por­to Vro­mi o kil­ka kilo­metrów dalej. Warto pamię­tać o tym, żeby zabrać ze sobą odpowied­nie obuwie — może­cie wierzyć lub nie, ale mimo iż z kli­fu plaża wyglą­da na bielutką i piaszczys­tą, to naprawdę jest to drob­ny wapi­en­ny żwirek, który nieste­ty trochę kłu­je w cza­sie bosych spac­erów. Do plaży przy­bi­ja­ją nawet całkiem spore stat­ki wycieczkowe, ponieważ dno o kil­ka metrów od brzegu opa­da gwał­town­ie do głębokoś­ci kilku metrów, co spoko­jnie umożli­wia pode­jś­cie i zacu­mowanie więk­szym jed­nos­tkom. Morze ma tu taj niesamow­ity kolor, który zawdz­ięcza skład­owi chemiczne­mu wody. Woda — ze wzglę­du na fakt, że dookoła mamy niemal same wapi­enne skały — zaw­iera spore iloś­ci soli wap­nia. Może­cie wierzyć lub nie, ale na wielu zdję­ci­ach musi­ałem “zdjąć” nasyce­nie, bo kolor był aż tak inten­sy­wny że chy­ba nikt nie uwierzył­by, że nie “pod­krę­całem” zdjęć na kom­pie. 🙂 Cóż — poza tym miałem szczęś­cie, bo mimo iż zdję­cia robione były w środ­ku dnia, to niebo było czyś­ci­utkie, słońce świeciło inten­sy­wnie i w efek­cie światełko na zdję­cia było całkiem niezłe.

Ale wróćmy do samej zato­ki. Na tem­at leżącego tam wraku krąży wiele leg­end i his­torii. Niek­tórzy twierdzą, że his­to­rie “były dora­bi­ane” po to, żeby przy­ciągnąć do tego miejs­ca turys­tów. Ale moim zdaniem, gdy­by wrak nie leżał w zatoce, to miejsce jest na tyle cud­owne i niecodzi­enne, że i tak pewnie ścią­gało by sporo turys­tów. Chy­ba najczęś­ciej pow­tarzaną his­torią jest ta, która opowia­da o prze­myt­niczym statku prze­wożą­cym tytoń, wino i kobi­ety. Kiedy w cza­sie sztor­mowej pogody został namier­zony przez grecką mary­narkę, uciekał aż osi­adł na mieliźnie. Zdarze­nie miało miejsce sto­sunkowo niedawno, bo w roku 1980. Kap­i­tan “Pana­gi­o­ti­sa” został poj­many i zdążył już odsiedzieć swój wyrok za kratka­mi.


Zakynthos

Zakyn­thos

Błękitne jaskinie

Blue Caves położone są w północ­nej częś­ci wyspy, na wschód od przyląd­ka Ski­nari. Te ciekawe formy skalne pow­stawały przez tysiące lat w wyniku dzi­ała­nia wody i fal mors­kich. O ile Zatokę Wraku moż­na podzi­wiać z kli­fu albo z morza czy z samej plaży Nav­a­gio, to do Błęk­it­nych Jask­iń (Blue Caves) — aby rzeczy­wiś­cie móc zobaczyć ich pię­kno — należy wybrać się drogą wod­ną. Podob­nie jak poprzed­nio moż­na wyna­jąć łódź lub zała­pać się na rejs z więk­szą grup­ką w Por­to Vro­mi. Na rejs do jask­iń warto jed­nak wybrać możli­wie niedużą łódź, ponieważ wtedy dodatkową atrakcją będzie możli­wość wpłynię­cia do niek­tórych jask­iń, czy też przepłynię­cia pod utwor­zony­mi przez naturę arkada­mi. Do Błęk­it­nych jask­iń najlepiej wybrać się przed 13:00, ponieważ wtedy promie­nie słoneczne odbi­ja­jące się od “zabójc­zo” turku­sowej wody i oświ­et­la­jące niemal białe wapi­enne skały dają efekt, jak­by skały były w odcieni­ach błęk­i­tu.

Jeśli wybierze­cie się na wod­ną prze­jażdżkę do Blue Caves, z pewnoś­cią łódź zabierze Was również do Pose­j­dona pijącego wodę — to nic innego jak for­ma­c­ja skalna, która rzeczy­wiś­cie wyglą­da jak pro­fil nachy­lony do lus­tra wody. Bez trudu moż­na na skale znaleźć nos, usta, oko, a także włosy.

Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.