Zakynthos — garść ogólnych informacji

Zakynthos

Zakyn­thos

Dzisi­aj nie będę się sku­pi­ał na jed­nym czy dwóch konkret­nych miejs­cach na Zakyn­thos. Podam Wam garść infor­ma­cji, które być może dla wielu z Was okażą się przy­datne — zwłaszcza jeśli macie zami­ar pier­wszy raz odwiedz­ić tą uroczą wysep­kę na Morzu Jońskim.


Ζάκυνθος

Zakynthos

Zakyn­thos

Zaczni­jmy od samej nazwy. W ory­gi­nale wys­pa nazy­wa się Ζάκυνθος, jed­nak “po nasze­mu” może­my trafić także na nazwy: Zakyn­tos, Zakyn­thos, Zakinthos, Hyrie lub w skró­cie Zante. Ja będę się trzy­mał nazwy Zakyn­thos lub skró­conej Zante — chy­ba jed­nak dwóch najczęś­ciej uży­wanych zapisów spośród wymienionych powyżej. Nazwa wyspy pochodzi od imienia syna Dar­d­anosa i zarazem wnu­ka Zeusa (Dar­d­anos wg mitologii był synem Zeusa i Elek­try), uważanego w mitologii greck­iej za pro­to­plas­tę Tro­jan. Z powierzch­nią sza­cow­aną na ok. 405 kilo­metrów kwadra­towych, co do wielkoś­ci pla­su­je się na trzec­im miejs­cu wśród  arch­i­pel­agu Wysp Jońs­kich. Stoli­ca nosi tą samą nazwę co wys­pa, a częs­to w skró­cie nazy­wana jest Zante Town.


Zakynthos

Zakyn­thos

Odrobina historii

W cza­sach starożyt­nych Zakyn­thos wchodz­iła w skład państ­wa Odyseusza, a w śred­niowieczu należała do Cesarst­wa Bizan­tyjskiego. Od 1185 roku władzę nad wyspą spra­wowało wchodzące w skład Królest­wa Sycylii niewielkie Hrab­st­wo Kefalenii i rządzą­cy nim od 1357 ród Toc­co. W 1479 roku Zakyn­tos został zdoby­ty przez Tur­cję, która w 1484 roku przekaza­ła ją Repub­lice Weneck­iej.

W 1797 roku po upad­ku Repub­li­ki Weneck­iej, na mocy poko­ju w Cam­po Formio wys­pa znalazła się pod kon­trolą Repub­li­ki Fran­cuskiej wchodząc w skład Départe­ment Mer-Égée (Depar­ta­men­tu Morza Ege­jskiego). Jed­nak w ciągu kole­jnego roku Fran­cuzi zostali wypar­ci przez siły Imperi­um Osmańskiego. W lat­ach 1800–1807 Zakyn­thos była częś­cią greck­iej Repub­li­ki Sied­miu Wysp pod pro­tek­toratem tureckim. Od 1807 roku wys­pa przeszła ponown­ie pod władzę fran­cuską na mocy trak­tatu tylży­ck­iego. W roku 1809 flota bry­tyjs­ka odniosła zwycięst­wo nad Fran­cuza­mi i opanowała wyspę. W lat­ach 1815–1864 wys­pa wchodz­iła w skład zna­j­du­jącego się pod bry­tyjskim pro­tek­toratem państ­wa określanego jako Zjed­noc­zone Kra­je Wysp Jońs­kich. Państ­wo to zostało zlik­wid­owane w 1864 na mocy porozu­mienia londyńskiego, które przekaza­ło władzę nad arch­i­pel­agiem Grecji.

Zakynthos

Zakyn­thos

W cza­sie II wojny świa­towej Zakyn­thos najpierw od 1941 roku zna­j­dowała się pod oku­pacją włoską, a po kapit­u­lacji Włoch w 1943 przeszła pod oku­pację niemiecką. Oku­pan­ci zostali wypar­ci we wrześniu 1944 roku.

12 sierp­nia 1953 roku miało miejsce silne trzęsie­nie zie­mi, które zniszczyło lub  uszkodz­iło pon­ad 90% budynków na wyspie. Nie ma zatem co szukać na niej śladów kul­tu­ry anty­cznej. O his­torii związanej z trzęsie­niem zie­mi na Zakyn­thos może­cie przeczy­tać nieco więcej tutaj.


Zakynthos

Zakyn­thos

Zakynthos — W którym mieście się zatrzymać?

Jeśli będziecie przeszuki­wać por­tale biur podróży, to z pewnoś­cią tra­fi­cie na ofer­ty wakacji w miejs­cowoś­ci­ach: Laganas, Argas­si, Tsilivi, Alikanas, Alikes oraz Keri. Kiedy wybier­al­iśmy się na Zkyn­thos mieliśmy w zasadzie do wyboru Argas­si i Laganas. Wybral­iśmy Argas­si kieru­jąc się w zasadzie jedynym istot­nym dla nas kry­teri­um: chce­my odpocząć i mieć bazę wypad­ową do zwiedza­nia wyspy. Czemu wybór nie padł na Laganas? Argas­si jest raczej cichą i spoko­jną miejs­cowoś­cią, ale jeśli mamy ochotę wybrać się do greck­iej taw­erny, pubu czy odrobinę się zabaw­ić, to w cen­trum miejs­cowoś­ci wszys­tko zna­jdziemy. Nie ma również prob­le­mu z wyna­jmem samo­chodu — w Argas­si jest kil­ka wypoży­czal­ni mają­cych dosyć sze­roką ofer­tę. Miłośni­cy plażowa­nia będą jed­nak w Argas­si rozczarowani: plaża jest bard­zo wąs­ka, a morze wyrzu­ca na nią sporo wodor­ostów — jeśli ktoś marzy o piaszczystych plażach, dużym wyborze klubów i dyskotek a’la Miel­no, to powinien szukać ofer­ty w Laganas lub okoli­cach. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że w okre­sie wylęgu żółwi caret­ta caret­ta, które również wybier­a­ją sze­rok­ie plaże w zatoce Kol­pos Lagana, niek­tóre plaże mogą być częś­ciowo lub w całoś­ci zamykane i niedostęp­ne dla turys­tów. Tak czy inaczej w cza­sie poby­tu odwiedzil­iśmy Laganas — samo miasteczko tęt­niło już życiem (byliśmy w okre­sie majów­ki — a to dopiero start sezonu), ale plaże były jeszcze kom­plet­nie puste.


Zakynthos

Zakyn­thos

Co warto zobaczyć na Zakynthos?

Turysty­czny­mi sym­bo­l­a­mi Zakyn­thos są z pewnoś­cią plaża Nav­a­gio nazy­wana Zatoką Wraku, Blue Caves czyli Niebieskie Groty i żółwie caret­ta caret­ta (miniatur­ki oraz maskot­ki żółwi ofer­owane są turys­tom na każdym kroku). Na tem­at Nav­a­gio Beach i Blue Caves bogat­szą fotorelację zna­jdziecie tutaj. Żeby móc zobaczyć żółwie, trze­ba mieć już trochę szczęś­cia, ponurkować u wybrzeży lub wybrać się na kilku­godzin­ny rejs na morze. Ofer­ty rejsów znaleźć moż­na niemal w każdym, nawet malutkim por­cie czy przys­tani. Jeśli chce­cie spędz­ić cały dzień na morzu, pro­ponu­ję wybrać się w rejs dookoła wyspy. W taki rejs wybrać się moż­na ze stol­i­cy wyspy, Zante Town. Rejs jest o tyle atrak­cyjny, że statek zatrzy­mu­je się na kotwicy w naj­ciekawszych miejs­cach, a w Nav­a­gio Beach ze wzglę­du na ksz­tałt dna morskiego przy­bi­ja tak blisko, że możli­we jest nawet zejś­cie na ląd.

Mniej znaną cieka­wostką na Zakyn­thos jest najs­tarsze w Grecji drze­wo oli­wne w miejs­cowoś­ci Exo Cho­ra. Wiek drze­wa sza­cu­je się wg różnych źródeł w przedziale 2,5 do 3 tys. lat. Mimo iż popękane i poskrę­cane, drze­wo nadal jest zielone, a co ciekawe nadal owocu­je!

Warto również poświę­cić kil­ka godzin i wybrać się do Zante Town — jak pisałem nie zna­jdziemy tu zabytków, ale mias­to ofer­u­je zwiedza­ją­cym np. wiz­ytę w Muzeum Bizan­tyjskim, gdzie zgro­mad­zono pokaźną kolekcję ikon pochodzą­cych z obiek­tów sakral­nych zniszc­zonych w cza­sie trzęsienia zie­mi. Jest również Muzeum Solomono­sa — mieszkań­ca wyspy i poe­ty, który w Grecji znany jest chy­ba przede wszys­tkim jako autor tek­stu hym­nu nar­o­dowego.


Zakynthos

Zakyn­thos

Lokalne produkty z Zakynthos

Czego szukać w sklepach i na stra­ganach? Co jest pro­duk­tem lokalnym, a co “chińszczyzną”? Mimo że caret­ta caret­ta jest sym­bol­em wyspy, to wiele maskotek ma niewielką wszy­wkę: made in chi­na. Zatem może­cie sobie zafun­dować pamiątkę z wyspy, którą tak naprawdę wyko­nano gdzieś między Pekinem a Szang­ha­jem :-). Na wyspie poza przy­choda­mi z turysty­ki mieszkań­cy utrzy­mu­ją się również z: rol­nict­wa, gar­ncar­st­wa oraz rybołów­st­wa. Zatem pisząc o “lokalnych pro­duk­tach” skupie się raczej na dobrach tego typu.

Na Zakyn­thos zna­j­du­je się wiele win­nic i wiele z nich chęt­nie zaprosi Was na degus­tację, a potem do zakupu włas­nych pro­duk­tów. Wina takie jak: Neote­fk­tos, Fytalmi­nos czy Verdea są najprawdzi­wszy­mi wina­mi pochodzą­cy­mi z wyspy. Wybrane szczepy pod­dawane są susze­niu, a sus­zone winogrona czyli rodzyn­ki, są kole­jnym pro­duk­tem pochodzą­cym z Zakyn­thos. Poza uprawą winorośli mieszkań­cy — jak niemal w całej Grecji — zaj­mu­ją się uprawą oli­wek i pro­dukcją oli­wy. Wg niek­tórych źródeł, wys­pa Zakyn­thos uznawana jest za jed­nego z najwięk­szych pro­du­cen­tów oli­wy w Grecji. Obow­iązkowo do listy lokalnych pro­duk­tów spoży­w­czych należy dopisać: ser Lado­tyri, lokalne miody oraz słody­cze: pasteli, fytoura i man­dola­to.

Na Zakyn­thos zna­j­du­je się również wiele pra­cowni gar­ncar­s­kich, w których wyro­by wykonu­je się ręcznie tech­niką bizan­tyjską — nie sposób zatem znaleźć dwóch iden­ty­cznych egzem­plarzy. Wiele pra­cowni, w celu przy­ciąg­nię­cia turys­tów, zaprasza na pokazy na których moż­na cały pro­ces wyt­warza­nia cerami­ki zobaczyć na własne oczy.

Lado­tyri
Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.