Szpindlerowy Młyn — numer 1 wg rankingu “Karkonosze Regioncard”

Szpindlerowy Młyn - Stacja górna na Hromovce (1036m n.p.m.)

Špindlerův Mlýn

17 wyciągów, 20 przy­go­towywanych i ratrakowanych tras zjaz­dowych o łącznej dłu­goś­ci pon­ad 24km, możli­wość jazdy noc­nej na wybranych stokach oraz pon­ad 75km nar­cia­rs­kich tras biegowych — to staw­ia Szpindlerowy Młyn na pier­wszym miejs­cu wśród karkonos­kich ośrod­ków nar­cia­rs­kich w Czechach.


Szpindlerowy Młyn - Karkonoski Park Narodowy

Špindlerův Mlýn

Szpindlerowy Młyn — położenie i podstawowe informacje

Mias­to położone jest w kra­ju hradeckim w czes­kich Karkonoszach. W linii prostej od Śnież­ki dzieli je około 10 km. Ponieważ na północ od Szpindlerowego Mły­na nie ma w górach żad­nych dro­gowych prze­jść granicznych z Pol­ską, do mias­ta dojechać moż­na okrąża­jąc łańcuch górs­ki pomiędzy Śnieżką i Szrenicą po uprzed­nim przekrocze­niu grani­cy w Lubaw­ce (jadąc drogą nr 5 od strony wschod­niej) lub w Jakuszy­cach (jadąc drogą nr 3 od strony zachod­niej).

Szpindlerowy Młyn - Centrum miasta

Špindlerův Mlýn

Mias­to — mimo że sto­sunkowo niewielkie, bo liczące tylko około 1,5tys. mieszkańców — pla­su­je się w ścisłej czołów­ce ośrod­ków nar­cia­rs­kich w Czechach. Ze wzglę­du na warun­ki oraz wciąż rozbu­dowywaną infra­struk­turę Szpindlerowy Młyn  dwukrot­nie był gospo­darzem zimowej uni­w­er­s­jady. Z tych prostych powodów licz­ba turys­tów pewnie znacznie przewyższa liczbę stałych mieszkańców mias­ta.

Więcej infor­ma­cji nt. mias­ta oraz bazy nocle­gowej zna­jdziecie >tutaj<.


Szpindlerowy Młyn - Ski Areal Svatý Petr

Špindlerův Mlýn

Wyciągi i trasy zjazdowe

Jak wspom­ni­ałem Szpindlerowy Młyn może poszczy­cić się 17 wyciąga­mi oraz 20 trasa­mi zjaz­dowy­mi. Ostat­ni z wyciągów — krze­sełkowa, 6‑osobowa kole­j­ka z pod­grze­wany­mi kana­pa­mi, wywożą­ca nar­cia­rzy i turys­tów ze Ski Are­al Svatý Petr na sam szczyt — został odd­any przed rozpoczę­ciem sezonu 2015/16. Swo­ją drogą bard­zo pole­cam tenże wyciąg, bo nie dość że kom­for­towy, to na górze moż­na wybrać sobie trasę w zależnoś­ci od stop­nia naszych umiejęt­noś­ci i czeka nas 2 do 3km jazdy w dół. Jedynym minusem jest fakt, że pewnie sporo ludzi uważa podob­nie i na wjazd trze­ba postać w pozornie dużej kole­jce. Jed­nak ze wzglę­du na dużą prze­pus­towość wyciągu czas oczeki­wa­nia nie powinien przekroczyć 10–15minut (tak przy­na­jm­niej było na początku sty­cz­nia 2016).

Szpindlerowy Młyn - Nocna jazda na Hromovce

Špindlerův Mlýn

I jeszcze jed­na cieka­wost­ka na sezon 2015/16: po wjecha­niu najnowszą kole­jką RWE na szczyt warto zro­bić sobie 5 min­ut prz­er­wy i wejść do sto­jącej na szczy­cie kop­uły, gdzie z okazji 700-nej roczni­cy urodzin króla Karo­la IV przy­go­towano królews­ki dwór wyrzeźbiony z lodu. Wstęp jest bezpłat­ny.

We wspom­ni­anym Ski Are­al Svatý Petr są też inne możli­woś­ci w zakre­sie wyboru tras i wyciągów.

Drugim zasługu­ją­cym na uwagę kom­plek­sem jest Ski Are­al Med­vědín, który posi­a­da najdłuższą w Czechach oświ­et­loną trasę do jazd wiec­zorowych. Jazdy wiec­zorowe odby­wa­ją się codzi­en­nie w godz. 18:00–21:00.

Alter­naty­wą może być wybór innych stoków i wyciągów: Stoh, Horní Mísečky czy Lab­s­ka. Wszys­tko zależy od naszych umiejęt­noś­ci i oczeki­wań. Zwracam uwagę jedynie na fakt, że nie wszys­tkie sto­ki są naśnieżane i zan­im wybierze­cie się na wybrany wyciąg warto sprawdz­ić czy trasa po której chcielibyś­cie poszu­sować jest czyn­na. Map­ka tras zna­j­du­je się >tutaj<, a trasy oznac­zone śnieżynką są w razie potrze­by dośnieżane z armatek. Aktu­al­na infor­ma­c­ja o dostęp­noś­ci tras i wyciągów zna­j­du­je się >tutaj<.

Szpindlerowy Młyn - Ski Areal Svatý Petr - stacja górna, początek trasy nr 2

Špindlerův Mlýn


Szpindlerowy Młyn - Ski Areal Svatý Petr - nowy wyciąg uruchomiony na sezon 2015/2016

Špindlerův Mlýn

Skipasy, Gopassy i rabaty — czyli co się opłaca

Najbardziej opła­cal­ną wejś­ciówką na stok jest Gopass. Ten jed­nak należy wyro­bić sobie wcześniej przez inter­net. Najlepiej jak uda Ci się to przy­na­jm­niej na dwa tygod­nie przed planowanym wyjaz­dem, bo mniej więcej tyle czeka się na przesłanie Gopas­su pocztą. Jeśli jed­nak Gopass nie dotrze na czas, moż­na posługi­wać się Gopassem tym­cza­sowym, który otrzy­masz w mailu. Rejes­trac­ja kosz­tu­je 50,00 CZK i jest to de fac­to opła­ta za wydanie kar­ty chipowej. Na kartę Gopass w Szpindlerowym Młynie przy zaku­pach zbiera się punk­ty, które potem moż­na wymieni­ać na zniż­ki w barze 🙂 . No i co ważne: Gopass = nie stoisz w kole­jce do kasy. Zare­je­strować się i zamówić Gopass należy na stron­ie https://www.gopass.cz/PL/index.html.

Widok na Szpindlerowy Młyn / rozwidlenie tras nr 2 i 1a

Špindlerův Mlýn

Jeśli nie udało Ci się w porę zdobyć kar­ty Gopass, to kole­jnym sposobem na zniż­ki jest zapy­tanie w recepcji hotelu w którym się zatrzy­masz czy uczest­niczą w pro­gramie “Ski & Stay”. Jeśli tak, możesz otrzy­mać kartę upraw­ni­a­jącą do zniżek przy zakupie Skipasów. Jeśli nie, to w pozostałych hotelach i pen­sjonat­ach moż­na taką kartę kupić za 100,00 CZK. W drugim przy­pad­ku zysk ze zniż­ki będzie mniejszy, ale przy poby­cie co najm­niej pię­ciod­niowym zauważal­ny dla kieszeni. Poza tym kar­ta Spindl­Card upraw­nia do zniżek nie tylko przy zakupie Skipasów. Szczegółowe infor­ma­c­je oraz w miarę aktu­al­ną listę hoteli uczest­niczą­cych w pro­gramie “Ski & Stay” zna­jdziesz >tutaj<.


Szpindlerowy Młyn - Wjazd do Ski Areál Medvědín Špindlerův Mlýn

Špindlerův Mlýn

Komunikacja i parkowanie

W okre­sie zimowym wycią­gi Hro­mov­ka, Med­vědín i Horní Mísečky ofer­u­ją miejs­ca parkingowe, a do ostat­niego z nich dojechać nie jest łat­wo. Pod Hro­movką zwyk­le jest tłoczno i jak się nie zmieś­cisz na głównym parkingu, to pozostaw­ie­nie samo­chodyu na parkingu obok może kosz­tować 240,00 CZK. Napisałem “może”, bo odniosłem wraże­nie że obsłu­ga parkingu wybiera sobie dni kiedy pracu­je i pobiera opłaty. Pod Sto­hem nie ma ofic­jal­nego parkingu, ale przy min­i­mal­nym szczęś­ciu da się zaparkować samochód. Nato­mi­ast najbardziej oble­gany Ski Are­al Svatý Petr parkingu nie ma wcale. I stanow­c­zo odradzam zostaw­ian­ie auta w okolicznych zatoczkach przy drodze, bo wszędzie wid­nieją zna­ki infor­mu­jące o zakazie pos­to­ju i zatrzymy­wa­nia, a szpindlerows­ka polic­ja i straż miejs­ka są nieubła­gane: każdego ama­to­ra parkowa­nia “nagradza­ją” blokadą na koło i man­datem. Podob­nie jest w ścisłym cen­trum miastecz­ka. Dlat­ego, jeśli macie taką możli­wość, najlepiej na stok dotrzeć skibusem. Skibusy są bezpłatne, a w Szpindlerowym Młynie są trzy lin­ie umożli­wia­jące prze­jazd pomiędzy cen­trum, okoliczny­mi hote­la­mi i wszys­tki­mi z wymienionych wyciągów. Jedyny prob­lem to fakt, że nie jeżdżą one zbyt częs­to — np. pomiędzy kole­jny­mi kur­sa­mi dla linii zielonej nr 3 w skra­jnym przy­pad­ku odstęp wynosi około dwóch godzin.


Ski Areal Vrchlabí - niecałe 20 min samochodem na południe od Szpindlerowego Młyna

Vrch­labí

Okolica

Jeśli z jakichś powodów znudzi się Wam Szpindlerowy Młyn, to w promie­niu kilku­nas­tu kilo­metrów zna­jdziecie kil­ka innych ośrod­ków, które również ofer­u­ją możli­wość korzys­ta­nia z włas­nych stoków i wyciągów. Być może będzie tam mniejszy tłok i spoko­jniejsze sto­ki. Jed­nak tak dobrej infra­struk­tu­ry jak w Szpindlerowym Młynie, który nie bez powodów został okrzyknię­ty jako karkonos­ki numer jeden, w okoli­cach nie zna­jdziecie.


Szpindlerowy Młyn - Centrum miasta, ulica Krkonošská

Špindlerův Mlýn

Szkółki, wypożyczalnie, zakupy i Apres Ski

Niemal w każdym hotelu i pen­sjona­cie zna­jdziecie infor­ma­c­je o szkółkach nar­cia­rs­kich ofer­u­ją­cych doskonale­nie jazdy na każdym poziomie wta­jem­niczenia. Ofer­u­ją one zarówno lekc­je indy­wid­u­alne oraz grupowe. Nietrud­no też znaleźć biu­ra szkółek nar­cia­rs­kich w mieś­cie czy bezpośred­nio pod wyciągiem. Podob­nie sytu­ac­ja wyglą­da jeśli chodzi o możli­wość wypoży­czenia sprzę­tu — wypoży­czal­ni jest całe mnóst­wo. W okre­sie zimowym szkół­ki i wypoży­czal­nie ofer­u­ją atrakc­je nie tylko ama­torom nar­cia­rst­wa czy snow­boar­du — równie dobrze moż­na wypoży­czyć zimowe row­ery i wraz z instruk­torem udać się na rowerową wyprawę w zimowych warunk­ach.

Szpindlerowy Młyn - Centrum miasta - wieczorem otwieranych jest sporo barów Apres Ski

Špindlerův Mlýn

Sporo jest również sklepów sportowych, ale zakupy raczej bym odradzał: jeśli nie zaopa­trzyłeś się w sprzęt nar­cia­rs­ki lub snow­boar­d­owy przed wyjaz­dem i chcesz cokol­wiek dokupić, to przy­go­tuj się na grub­szy wydatek bo ceny są raczej wysok­ie w porów­na­niu do typowych cen w sklepach sportowych w kra­ju.

Ponieważ w cza­sie naszego poby­tu załatwiliśmy sobie wyży­wie­nie w hotelu (śni­ada­nia i obi­adoko­lac­je) a w ciągu dnia zwyk­le lunch czy przekąs­ki jedliśmy tuż pod stok­iem, nie podam tutaj listy pole­canych restau­racji. No może z jed­nym wyjątkiem: Vil­la Huber­tus w cen­trum miastecz­ka tuż przy moś­cie nad Łabą. Rzeczy­wiś­cie zaw­ital­iśmy w cza­sie poby­tu w pro­gi Vil­li dwukrot­nie. Nie mam porów­na­nia z inny­mi restau­rac­ja­mi w Szpindlerowym Młynie, więc trud­no mi się odnieść czy jest lep­sza czy gorsza niż pozostałe. Ale z pewnoś­cią jest god­na polece­nia ze wzglę­du na dobrą kuch­nię, przys­tęp­ne ceny i przemiłą obsługę. Jeśli tam zaw­ita­cie, to namaw­iam na spróbowanie zup­ki o wdz­ięcznej nazwie: krkonošská kysel­i­ca s klobá­sou v chle­bu. A jak chce­cie się roz­grzać, warto spróbować świet­nie przypraw­ionego grzanego wina 🙂

Wiec­zorem, po (mam nadzieję) udanej jeździe na wybranym stoku, swo­je pod­wo­je otwier­a­ją niemal wszys­tkie bary i puby w mieś­cie, a mias­to tęt­ni życiem do późnych godzin noc­nych 🙂 

Tagi , , , .Dodaj do zakładek Link.