Szpindlerowy Młyn — numer 1 wg rankingu “Karkonosze Regioncard”

Szpindlerowy Młyn - Stacja górna na Hromovce (1036m n.p.m.)

Špin­dle­rův Mlýn

17 wycią­gów, 20 przy­go­to­wy­wa­nych i ratra­ko­wa­nych tras zjaz­do­wych o łącz­nej dłu­go­ści ponad 24km, moż­li­wość jaz­dy noc­nej na wybra­nych sto­kach oraz ponad 75km nar­ciar­skich tras bie­go­wych — to sta­wia Szpin­dle­ro­wy Młyn na pierw­szym miej­scu wśród kar­ko­no­skich ośrod­ków nar­ciar­skich w Czechach.


Szpindlerowy Młyn - Karkonoski Park Narodowy

Špin­dle­rův Mlýn

Szpindlerowy Młyn — położenie i podstawowe informacje

Mia­sto poło­żo­ne jest w kra­ju hra­dec­kim w cze­skich Kar­ko­no­szach. W linii pro­stej od Śnież­ki dzie­li je oko­ło 10 km. Ponie­waż na pół­noc od Szpin­dle­ro­we­go Mły­na nie ma w górach żad­nych dro­go­wych przejść gra­nicz­nych z Pol­ską, do mia­sta doje­chać moż­na okrą­ża­jąc łań­cuch gór­ski pomię­dzy Śnież­ką i Szre­ni­cą po uprzed­nim prze­kro­cze­niu gra­ni­cy w Lubaw­ce (jadąc dro­gą nr 5 od stro­ny wschod­niej) lub w Jaku­szy­cach (jadąc dro­gą nr 3 od stro­ny zachodniej).

Szpindlerowy Młyn - Centrum miasta

Špin­dle­rův Mlýn

Mia­sto — mimo że sto­sun­ko­wo nie­wiel­kie, bo liczą­ce tyl­ko oko­ło 1,5tys. miesz­kań­ców — pla­su­je się w ści­słej czo­łów­ce ośrod­ków nar­ciar­skich w Cze­chach. Ze wzglę­du na warun­ki oraz wciąż roz­bu­do­wy­wa­ną infra­struk­tu­rę Szpin­dle­ro­wy Młyn  dwu­krot­nie był gospo­da­rzem zimo­wej uni­wer­sja­dy. Z tych pro­stych powo­dów licz­ba tury­stów pew­nie znacz­nie prze­wyż­sza licz­bę sta­łych miesz­kań­ców miasta.

Wię­cej infor­ma­cji nt. mia­sta oraz bazy noc­le­go­wej znaj­dzie­cie >tutaj<.


Szpindlerowy Młyn - Ski Areal Svatý Petr

Špin­dle­rův Mlýn

Wyciągi i trasy zjazdowe

Jak wspo­mnia­łem Szpin­dle­ro­wy Młyn może poszczy­cić się 17 wycią­ga­mi oraz 20 tra­sa­mi zjaz­do­wy­mi. Ostat­ni z wycią­gów — krze­seł­ko­wa, 6‑osobowa kolej­ka z pod­grze­wa­ny­mi kana­pa­mi, wywo­żą­ca nar­cia­rzy i tury­stów ze Ski Are­al Sva­tý Petr na sam szczyt — został odda­ny przed roz­po­czę­ciem sezo­nu 2015/16. Swo­ją dro­gą bar­dzo pole­cam ten­że wyciąg, bo nie dość że kom­for­to­wy, to na górze moż­na wybrać sobie tra­sę w zależ­no­ści od stop­nia naszych umie­jęt­no­ści i cze­ka nas 2 do 3km jaz­dy w dół. Jedy­nym minu­sem jest fakt, że pew­nie spo­ro ludzi uwa­ża podob­nie i na wjazd trze­ba postać w pozor­nie dużej kolej­ce. Jed­nak ze wzglę­du na dużą prze­pu­sto­wość wycią­gu czas ocze­ki­wa­nia nie powi­nien prze­kro­czyć 10–15minut (tak przy­naj­mniej było na począt­ku stycz­nia 2016).

Szpindlerowy Młyn - Nocna jazda na Hromovce

Špin­dle­rův Mlýn

I jesz­cze jed­na cie­ka­wost­ka na sezon 2015/16: po wje­cha­niu naj­now­szą kolej­ką RWE na szczyt war­to zro­bić sobie 5 minut prze­rwy i wejść do sto­ją­cej na szczy­cie kopu­ły, gdzie z oka­zji 700-nej rocz­ni­cy uro­dzin kró­la Karo­la IV przy­go­to­wa­no kró­lew­ski dwór wyrzeź­bio­ny z lodu. Wstęp jest bezpłatny.

We wspo­mnia­nym Ski Are­al Sva­tý Petr są też inne moż­li­wo­ści w zakre­sie wybo­ru tras i wyciągów.

Dru­gim zasłu­gu­ją­cym na uwa­gę kom­plek­sem jest Ski Are­al Medvědín, któ­ry posia­da naj­dłuż­szą w Cze­chach oświe­tlo­ną tra­sę do jazd wie­czo­ro­wych. Jaz­dy wie­czo­ro­we odby­wa­ją się codzien­nie w godz. 18:00–21:00.

Alter­na­ty­wą może być wybór innych sto­ków i wycią­gów: Stoh, Hor­ní Míse­čky czy Lab­ska. Wszyst­ko zale­ży od naszych umie­jęt­no­ści i ocze­ki­wań. Zwra­cam uwa­gę jedy­nie na fakt, że nie wszyst­kie sto­ki są naśnie­ża­ne i zanim wybie­rze­cie się na wybra­ny wyciąg war­to spraw­dzić czy tra­sa po któ­rej chcie­li­by­ście poszu­so­wać jest czyn­na. Map­ka tras znaj­du­je się >tutaj<, a tra­sy ozna­czo­ne śnie­żyn­ką są w razie potrze­by dośnie­ża­ne z arma­tek. Aktu­al­na infor­ma­cja o dostęp­no­ści tras i wycią­gów znaj­du­je się >tutaj<.

Szpindlerowy Młyn - Ski Areal Svatý Petr - stacja górna, początek trasy nr 2

Špin­dle­rův Mlýn


Szpindlerowy Młyn - Ski Areal Svatý Petr - nowy wyciąg uruchomiony na sezon 2015/2016

Špin­dle­rův Mlýn

Skipasy, Gopassy i rabaty — czyli co się opłaca

Naj­bar­dziej opła­cal­ną wej­ściów­ką na stok jest Gopass. Ten jed­nak nale­ży wyro­bić sobie wcze­śniej przez inter­net. Naj­le­piej jak uda Ci się to przy­naj­mniej na dwa tygo­dnie przed pla­no­wa­nym wyjaz­dem, bo mniej wię­cej tyle cze­ka się na prze­sła­nie Gopas­su pocz­tą. Jeśli jed­nak Gopass nie dotrze na czas, moż­na posłu­gi­wać się Gopas­sem tym­cza­so­wym, któ­ry otrzy­masz w mailu. Reje­stra­cja kosz­tu­je 50,00 CZK i jest to de fac­to opła­ta za wyda­nie kar­ty chi­po­wej. Na kar­tę Gopass w Szpin­dle­ro­wym Mły­nie przy zaku­pach zbie­ra się punk­ty, któ­re potem moż­na wymie­niać na zniż­ki w barze 🙂 . No i co waż­ne: Gopass = nie sto­isz w kolej­ce do kasy. Zare­je­stro­wać się i zamó­wić Gopass nale­ży na stro­nie https://www.gopass.cz/PL/index.html.

Widok na Szpindlerowy Młyn / rozwidlenie tras nr 2 i 1a

Špin­dle­rův Mlýn

Jeśli nie uda­ło Ci się w porę zdo­być kar­ty Gopass, to kolej­nym spo­so­bem na zniż­ki jest zapy­ta­nie w recep­cji hote­lu w któ­rym się zatrzy­masz czy uczest­ni­czą w pro­gra­mie “Ski & Stay”. Jeśli tak, możesz otrzy­mać kar­tę upraw­nia­ją­cą do zni­żek przy zaku­pie Ski­pa­sów. Jeśli nie, to w pozo­sta­łych hote­lach i pen­sjo­na­tach moż­na taką kar­tę kupić za 100,00 CZK. W dru­gim przy­pad­ku zysk ze zniż­ki będzie mniej­szy, ale przy poby­cie co naj­mniej pię­cio­dnio­wym zauwa­żal­ny dla kie­sze­ni. Poza tym kar­ta Spin­dl­Card upraw­nia do zni­żek nie tyl­ko przy zaku­pie Ski­pa­sów. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz w mia­rę aktu­al­ną listę hote­li uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie “Ski & Stay” znaj­dziesz >tutaj<.


Szpindlerowy Młyn - Wjazd do Ski Areál Medvědín Špindlerův Mlýn

Špin­dle­rův Mlýn

Komunikacja i parkowanie

W okre­sie zimo­wym wycią­gi Hro­mo­vka, Medvědín i Hor­ní Míse­čky ofe­ru­ją miej­sca par­kin­go­we, a do ostat­nie­go z nich doje­chać nie jest łatwo. Pod Hro­mo­vką zwy­kle jest tłocz­no i jak się nie zmie­ścisz na głów­nym par­kin­gu, to pozo­sta­wie­nie samo­cho­dyu na par­kin­gu obok może kosz­to­wać 240,00 CZK. Napi­sa­łem “może”, bo odnio­słem wra­że­nie że obsłu­ga par­kin­gu wybie­ra sobie dni kie­dy pra­cu­je i pobie­ra opła­ty. Pod Sto­hem nie ma ofi­cjal­ne­go par­kin­gu, ale przy mini­mal­nym szczę­ściu da się zapar­ko­wać samo­chód. Nato­miast naj­bar­dziej oble­ga­ny Ski Are­al Sva­tý Petr par­kin­gu nie ma wca­le. I sta­now­czo odra­dzam zosta­wia­nie auta w oko­licz­nych zatocz­kach przy dro­dze, bo wszę­dzie wid­nie­ją zna­ki infor­mu­ją­ce o zaka­zie posto­ju i zatrzy­my­wa­nia, a szpin­dle­row­ska poli­cja i straż miej­ska są nie­ubła­ga­ne: każ­de­go ama­to­ra par­ko­wa­nia “nagra­dza­ją” blo­ka­dą na koło i man­da­tem. Podob­nie jest w ści­słym cen­trum mia­stecz­ka. Dla­te­go, jeśli macie taką moż­li­wość, naj­le­piej na stok dotrzeć ski­bu­sem. Ski­bu­sy są bez­płat­ne, a w Szpin­dle­ro­wym Mły­nie są trzy linie umoż­li­wia­ją­ce prze­jazd pomię­dzy cen­trum, oko­licz­ny­mi hote­la­mi i wszyst­ki­mi z wymie­nio­nych wycią­gów. Jedy­ny pro­blem to fakt, że nie jeż­dżą one zbyt czę­sto — np. pomię­dzy kolej­ny­mi kur­sa­mi dla linii zie­lo­nej nr 3 w skraj­nym przy­pad­ku odstęp wyno­si oko­ło dwóch godzin.


Ski Areal Vrchlabí - niecałe 20 min samochodem na południe od Szpindlerowego Młyna

Vrchla­bí

Okolica

Jeśli z jakichś powo­dów znu­dzi się Wam Szpin­dle­ro­wy Młyn, to w pro­mie­niu kil­ku­na­stu kilo­me­trów znaj­dzie­cie kil­ka innych ośrod­ków, któ­re rów­nież ofe­ru­ją moż­li­wość korzy­sta­nia z wła­snych sto­ków i wycią­gów. Być może będzie tam mniej­szy tłok i spo­koj­niej­sze sto­ki. Jed­nak tak dobrej infra­struk­tu­ry jak w Szpin­dle­ro­wym Mły­nie, któ­ry nie bez powo­dów został okrzyk­nię­ty jako kar­ko­no­ski numer jeden, w oko­li­cach nie znajdziecie.


Szpindlerowy Młyn - Centrum miasta, ulica Krkonošská

Špin­dle­rův Mlýn

Szkółki, wypożyczalnie, zakupy i Apres Ski

Nie­mal w każ­dym hote­lu i pen­sjo­na­cie znaj­dzie­cie infor­ma­cje o szkół­kach nar­ciar­skich ofe­ru­ją­cych dosko­na­le­nie jaz­dy na każ­dym pozio­mie wta­jem­ni­cze­nia. Ofe­ru­ją one zarów­no lek­cje indy­wi­du­al­ne oraz gru­po­we. Nie­trud­no też zna­leźć biu­ra szkó­łek nar­ciar­skich w mie­ście czy bez­po­śred­nio pod wycią­giem. Podob­nie sytu­acja wyglą­da jeśli cho­dzi o moż­li­wość wypo­ży­cze­nia sprzę­tu — wypo­ży­czal­ni jest całe mnó­stwo. W okre­sie zimo­wym szkół­ki i wypo­ży­czal­nie ofe­ru­ją atrak­cje nie tyl­ko ama­to­rom nar­ciar­stwa czy snow­bo­ar­du — rów­nie dobrze moż­na wypo­ży­czyć zimo­we rowe­ry i wraz z instruk­to­rem udać się na rowe­ro­wą wypra­wę w zimo­wych warunkach.

Szpindlerowy Młyn - Centrum miasta - wieczorem otwieranych jest sporo barów Apres Ski

Špin­dle­rův Mlýn

Spo­ro jest rów­nież skle­pów spor­to­wych, ale zaku­py raczej bym odra­dzał: jeśli nie zaopa­trzy­łeś się w sprzęt nar­ciar­ski lub snow­bo­ar­do­wy przed wyjaz­dem i chcesz cokol­wiek doku­pić, to przy­go­tuj się na grub­szy wyda­tek bo ceny są raczej wyso­kie w porów­na­niu do typo­wych cen w skle­pach spor­to­wych w kraju.

Ponie­waż w cza­sie nasze­go poby­tu zała­twi­li­śmy sobie wyży­wie­nie w hote­lu (śnia­da­nia i obia­do­ko­la­cje) a w cią­gu dnia zwy­kle lunch czy prze­ką­ski jedli­śmy tuż pod sto­kiem, nie podam tutaj listy pole­ca­nych restau­ra­cji. No może z jed­nym wyjąt­kiem: Vil­la Huber­tus w cen­trum mia­stecz­ka tuż przy moście nad Łabą. Rze­czy­wi­ście zawi­ta­li­śmy w cza­sie poby­tu w pro­gi Vil­li dwu­krot­nie. Nie mam porów­na­nia z inny­mi restau­ra­cja­mi w Szpin­dle­ro­wym Mły­nie, więc trud­no mi się odnieść czy jest lep­sza czy gor­sza niż pozo­sta­łe. Ale z pew­no­ścią jest god­na pole­ce­nia ze wzglę­du na dobrą kuch­nię, przy­stęp­ne ceny i prze­mi­łą obsłu­gę. Jeśli tam zawi­ta­cie, to nama­wiam na spró­bo­wa­nie zup­ki o wdzięcz­nej nazwie: krko­no­šská kyse­li­ca s klo­básou v chle­bu. A jak chce­cie się roz­grzać, war­to spró­bo­wać świet­nie przy­pra­wio­ne­go grza­ne­go wina 🙂

Wie­czo­rem, po (mam nadzie­ję) uda­nej jeź­dzie na wybra­nym sto­ku, swo­je podwo­je otwie­ra­ją nie­mal wszyst­kie bary i puby w mie­ście, a mia­sto tęt­ni życiem do póź­nych godzin nocnych 🙂 

Tagi , , , .Dodaj do zakładek Link.